دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-300 
بررسی اثربخشی روش آموزش خواندن براساس نظریه یادگیری مغز محور

صفحه 149-132

https://doi.org/10.34785/J012.2019.112

غلامعلی سلیمانی داودلی؛ فرهاد خرمایی؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسین چاری


تدوین و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دورۀ انتقال

صفحه 237-214

https://doi.org/10.34785/J012.2019.378

رضا محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مرجان معصومی فرد