بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس، افزایش احساس کارآمدی و نظریه های ضمنی هوش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، یزد، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار روان‌شناسی ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، یزد، ایران

https://doi.org/10.34785/J012.2019.519

چکیده

هدف: آموزش معلمان با هدف افزایش کیفیت تدریس و بالا بردن سطح آموزش حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق بر سبک تدریس، افزایش احساس کارآمدی و نظریه های ضمنی هوش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی است.
روش: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ی سه مرحله ای، 60 نفر از معلمان مدراس دخترانه و 60 نفر از معلمان مدارس پسرانه در شهر یزد در به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و پرسشنامه «بررسی ماهیت هوش» ، «پرسشنامه سبک تدریس بر اساس هوش موفق استرنبرگ» و «مقیاس احساس کارآمدی معلمان» در اختیار نمونه ها قرار گرفت. پس از ارزیابی اولیه، 40 نفر از مربیان مدارس دخترانه و 44 نفر از مربیان مدارس پسرانه معتقد به نظریه ذاتی هوش به گونه تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به این ترتیب برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه هوش موفق در گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیری بررسی شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی بر سبک تدریس با ضریب اتا 78/0، افزایش احساس کارآمدی با ضریب اتا 67/0 و تغییر نظریه های ضمنی هوش با ضریب اتا 71/0 در معلمان مدارس دخترانه و برنامه آموزشی بر سبک تدریس با ضریب اتا 72/0، افزایش احساس کارآمدی با ضریب اتا 78/0 و تغییر نظریه های ضمنی هوش با ضریب اتا 65/0 در معلمان مدارس پسرانه موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Program Based on the Theory of Successful Intelligence on Structure of Teaching, Increasing the Sense of Efficiency and Implicit Intelligence Theories in Teachers of Boys and Girls in Primary School

نویسندگان [English]

  • Leila Akrami 1
  • Ahmad Abedi 2
  • Maryam Salehzadeh 3
1 PhD of Psychology and Education of Children with Special Needs ,Yazd, Iran
2 Associate Professor of Psychology and Education of Children with Special Needs, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, ,Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology and Education, University of Yazd,, Yazd, Iran
چکیده [English]

Purpose: The education of teachers is important with the aim of increase quality of teaching and raising the level of education and the learning process of students. Theory of successful intelligence is one of the most comprehensive and effective theories in the field of intelligence, for understand the nature of intelligence. This theory consists of three sections.  Many students, despite to have suitable intelligence, they have low academic achievement in schools. If there is no problem in the family environment, this can be due to teachers' teaching methods, assessments and attitudes. According to the theory of successful intelligence, teachers' attitudes and teaching methods can be improved. In teaching based on theory of successful intelligence, the teacher pursues a number of basic goals. Education is based on individual patterns and students' strengths and compensating for their weaknesses. Therefore, considering the importance of teachers 'views on students' cognitive abilities and its relationship with educational strategies, the aim of this study was to investigate, the effect of educational program based on the theory of successful intelligence on structure of teaching, increasing the sense of efficiency and implicit intelligence theories in teachers of boys and girls in primary school.
 
Method: The method used in this study was a quasi-experimental method in which a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population consisted of teachers of public girls 'and boys' primary schools in Yazd city in the academic year 2016-2017.Using three-stage random cluster sampling method, 60 teachers of girls' school and 60 boys' school in Yazd were selected as the sample. The questionnaire was used “Nature Intelligence Items (NII)” that includes 22 questions that examine 11 questions of entity theories intelligence theories and 11 questions of incremental intelligence theories. “Teaching Sternberg Intelligence Questionnaire (TSI-Q)” that consists of 20 questions and " Teacher Self-Efficacy Scale (TSES)" that the scale consists of 23 items. After initial evaluation, 40 teachers of girls' school and 44 teachers of boys' school with entity intelligence theory were randomly assigned to the experimental and control group. In this way, the training program was presented in the experimental group and the control group received no training. In connection with the intervention program, for 3 months in 26 sessions in the experimental group, the theory of successful intelligence was taught and the educational booklet prepared by the researchers in this field was given to the teachers. In the training sessions, an attempt was made to fully explain the components of successful intelligence and the training program based on it in the form of PowerPoint presentation. In connection with the educational content, the text of the program was translated based on the theory of successful intelligence for classroom, which was developed by Sternberg, and Grigorenko, 2003, and then Lawshe's method was used to examine the validity of its content. The data were analyzed using descriptive statistics, and multivariate covariance analysis.
 
Findings: In this study, 120 samples were examined, the mean age of female participants was 48.10 ± 5/76 and the average age of male participants was 49.72 ± 5/39. A multivariate analysis of covariance was used to investigate the research question. One of these assumptions was Leven's Test for Equality of Variances. The findings show that variance is assumed to be equal. To study the similarity of variance-covariance matrices, Box's Test of Equality of Covariance Matrices was used. The results showed that in the experimental group, the mean scores of male and female teachers in the variables studied in the post-test stage were different from the pre-test scores and the average scores increased and this difference remained in the follow-up stage. Multivariate test results were used to evaluate the effect of the independent variable on the dependent variables. The results of this study showed that the educational program has been effective in structure of teaching with an impact factor of 0/78, increasing the sense of efficiency of teachers with an impact factor of 0/67, and changing implicit intelligence theories with an impact factor of 0/71 in girls' school teachers and in structure of teaching with an impact factor of 0/72, increasing the sense of efficiency of teachers with an impact factor of 0/78, and changing entity of intelligence theories with an impact factor of 0/65 in boys' school teachers.
 
Discussion: Teaching successful intelligence theory has been effective in changing teachers' entity theories intelligence beliefs. It may be rooted in the reasons of successful intelligence theory in relation to students' cognitive abilities, which has led to an increase in teachers' tendency toward incremental theories. One of the positive consequences of successful intelligence theory in teachers is their increased perseverance and effort in the teaching process. The components of successful intelligence theory and teaching styles based on it increase teachers' motivation to use a variety of teaching methods and student-centered methods that which can increase teachers' sense of efficiency. Teacher efficiency depends on recognizing the psychological characteristics of learners and developing students' talents using appropriate teaching methods. Therefore, teaching successful intelligence theory provides an opportunity for the teacher to examine the strengths and weaknesses of his teaching method and to get acquainted with the methods of analytical, creative and practical teaching and their benefits. Given that the teachers' view of cognitive abilities students and sense of efficiency plays an important role in their teaching methods, it seems that an educational program based on successful intelligence theory can play an important role in changing their perspective on intelligence of students, structure of teaching and increasing their sense of efficiency. One of the most important limitations of the present study, is teachers were part of the curriculum, they may have answered the questions by bias. It seems that it is useful and necessary to study the effect of theory of successful intelligence to parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure of Teaching
  • implicit intelligence theories
  • Sense of Efficiency
  • Successful Intelligence Theory and Education
Aldred, C. (2011). The impact of implicit theories of intelligence on professional decision making. Journal of Behavioral Studies in Business.4(3): 2-17.
Blackwell ,LS., Trzesniewski, KH., & Dweck, CS.(2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: a longitudinal study and an intervention. Child Development Journal. 78,(1):246-63. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2007.00995.x
Burnette, J., Boyle, E., VanEpps, E., Pollack, J., & Finkel, E. (2012). Mindsets Matter: A Meta -Analytic Review of Implicit Theories and Self-Regulation. Psychological Bulletin.
Cabello, R., & Berrocal, P .(2015). Implicit theories and ability emotional intelligence.Frontiers in Psychology, 22(6):700. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00700
Capa, Y. (2005). Factors influencing first-year teachers’ sense of efficacy. Unpublished doctoral dissertation. The Ohio State University. College of education.
Collie, R. J. (2010). Social and emotional learning and school climate: Predictors of teacher stress, job satisfaction and sense of efficacy. Unpublished master thesis. The University of British Columbia. The Faculty of Graduate Studies.
Dupeyrat, C., & Marine, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30 (1): 43–59. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2004.01.007
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social- cognitive approach to Motivation - personality. Psychological Review. 95(2): 256-273. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256
Erabshybani,KH., and Akhundi,N.(2018). Validation and Verification of Factor Structure of Teaching Strenberg Intelligence Questionnaire (TSI-Q) in teachers. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning. 5(9):49-60 [In Persian].
Feldstein, L.E. (2017). Teacher Self-Efficacy and Implicit Theories of Intelligence: Implications for Novice Teacher Retention. College of William and Mary - School of Education, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education
Hajizadeh, A., & Asghari, M. (2015). Methods and statistical analyzes by looking at research methodology in biological and  hygienicsciences, Tehran, Academic Jihad, 2 Edition, 2 printing [In Persian].
Haron, S., Wan Marzuki, W. J., and Baba, M. (2010). The influence of school climate towards counselor’s self-efficacy. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 445-448. DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.120
Hong, Y., Chiu, C., Dweck, C., Lin, D., & Wan, W. (1999). Implicit theories, attributions, and coping: A meaning system approach, Journal of Personality and Social Psychology, 77(3): 588-599. DOI:10.1037/0022-3514.77.3.588
Hughes, G. D. (2012). Teacher retention: Teacher characteristics, school characteristics, organizational characteristics, and teacher efficacy. The Journal of Educational Research, 105(4): 245–255. doi:10.1080/00220671.2011.584922
Kaufman,S., & Singer, J. (2004). Applying The Theory of Successful Intelligence to Psychotherapy Training and Practice.  Imagination Cognition and Personality , 23)4): 325-355. DOI: 10.2190/TJEJ-K6GE-AUAV-EEYC
Khalegkhah, A., Najafi, H., & Babolan, A. (2018). The Meta-Analysis of Teaching Quality Survey. Journal of Research in Teaching. 6(1): 144-161[In Persian]
Lev, S., & Koslowsky, M. (2009). Moderating the collective and self-efficacy relationship. Journal of Educational Administration, 47(4):452-462. DOI: 10.1108/09578230910967437
Lund, J., and Stains, M. (2015). The importance of context: an exploration of factors influencing the adoption of student-centered teaching among chemistry, biology, and physics faculty. International Journal of STEM Education, 2,13. DOI: https://doi.org/10.1186/s40594-015-0026-8  
Lynott, D., & Rutgers,A.E. (1994).Teachers Implicit Theories Intelligence and Their Educational Goals, The Journal of Research and Development in education,27(4): 253-264
Martin, A.J., & Elliot, A.J. (2016). The role of personal best (PB) goal setting in students’ academic achievement gains. Learning and Individual Differences, 45, 222-227. DOI: 10.1016/j.lindif.2015.12.014.
Meristo, M., & Eisenschmidt, E. (2014). Novice teachers’ perceptions of school climate and self-efficacy. International Journal of Educational Research, 67, 1-10. DOI: 10.1016/j.ijer.2014.04.003
Mickovska, A. (2009).  A Comparative Analysis of Macedonian and English Teachers' Implicit Theories of Pupils' Intelligence and Motivation. Journal of European Psychology Students, 1(1): 1-10. DOI:10.1037/e537222013-004
Palos, R. M. (2013). Teaching for Successful Intelligence Questionnaire (TSI-Q) –a new instrument developed for assessing teaching style. Journal of educational science and psychology.1, 159-178.
Plaks, J.E ., & Chasteen, A.L. (2013). Entity versus incremental theories predict older adults' memory performance. Psychol Aging. 28(4): 948-57. Doi: 10.1037/a0034348. Epub 2013 Oct 14.
Poliquin, A.M. (2010). Exploring preservice teachers' views of intelligence. University of Nevada, Las Vegas, Educational Psychology Commons
Pourahmad, A., SHekhifini, A. A., Nalipour, H., & Izadi, S. (2018). Identify Factors Affecting the Application of Lesson Study of Mathematics In Elementary Schools Mazandaran Province. Journal of Research in Teaching. 6(2): 131-148 [In Persian].
Ringle, S. W. (2014). Relations Between Teachers' Implicit Theories of Intelligence, Standardized Achievement Testing, and Classroom Goals.
Saif, A.A.(2007). Educational psychology. Tehran, Agah, 17 Edition, 17 printing [In Persian].
Saki, R., Nematti, H., & Rezaei,M., (2014). Investigation of the Relationship between Self-efficacy and Empowerment inComparison with Job Performance among the State High school Female Teachers in Tehran. Journal of Research in Education. 1(5):32-51 [In Persian].
Staiger, D. O., & Rockoff, J. E. (2010). Searching for effective teachers with imperfect information. Journal of Economic Perspectives, 24(3): 97–118. DOI: 10.1257/jep.24.3.97
Sternberg, R. J.(2002). Raising the Achievement of All Students: Teaching for Successful Intelligence. Educational Psychology Review. 25(14): 383-393
Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L., & Zhang, L.F. (2008). Styles of learning and thinking matter in instruction and assessment. Perspectives on Psychological Science, 3(6): 486-506. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00095.x
Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorenko, E. L. (2011). Explorations in Giftedness. Cambridge University Press.
Sternberg,R. J. (2005). The Theory of Successful Intelligence. Journal of Psychology. 39 (2): 189-202. DOI:  https://doi.org/10.1177/026142940001500103
Sternberg, R., &  Grigorenko, E. (2002). The Theory of Successful Intelligence as a Basis for Gifted Education. Gifted Child Quarterly.46(4):265-277. DOI: https://doi.org/10.1177/001698620204600403
Sternberg, R., & Grigorenko, E. (2003).Teaching for Successful Intelligence: Principles, Procedures, and Practices. Journal for the Education of the Gifted. 27(3): 207–228. DOI: https://doi.org/10.1177/016235320302700206
Sternberg, R., Kaufman, S., & Grigorenko, E. (2011). Applied intelligence (Translate by: Masude Babazadeh). Tehran, Savalan. (1949) [In Persian].
Watt, H. M., & Richardson, P.R. (2015). A motivational analysis of teachers’ beliefs. International handbook of research on teachers ‘beliefs. New York, NY: Routledge, 191-211