تببین و رتبه‌بندی مضامین و فرامضامینِ رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه از منظر رهیافت ذی‌نفع‌گرا: یک مطالعه ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت، علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت، علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان

https://doi.org/10.34785/J012.2019.732

چکیده

نظر به اهمیت توسعه مفهومیِ ملاک‌های مندرج در کاربرگ‌های ارزشیابی آموزشیِ اعضای هیات علمی دانشگاه، پژوهش حاضر با درک اهمیت این مقوله، بنا دارد تا به منظورِ تدوین چارچوبی زمینه‌مند از بایسته‌های رفتاریِ اعضای هیات علمی دانشگاه به کشف مضامین و فرامضامینِ نقش‌های آموزشی ایشان بپردازد. روش تحقیق در مطالعه حاضر، ترکیبی از روش کیفی و کمی است که در بخش کیفی، پدیدار‌شناسی و میدان پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی با حداقل سابقه دو ترم تحصیل در این مقاطع بودند. انتخاب اعضای نمونه در این بخش به روش هدفمند از نوع انتخاب با حداکثر اختلاف بوده است که نهایتاً 98 مشارکت کننده را شامل شده است. در بخش کمی پژوهش نیز، روش پیمایش به کار برده شد. جامعه آماری پژوهش در این بخش دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رشته‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و تعداد 105 نفر را تشکیل می‌دادند. یافته‌های بخش کیفی تحقیق نشان از آن داشت که فرامضامین رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه شامل "خبرگی آموزشی"، "ارزیابی عادلانه"، "مربی‌گری"، "توانمندسازی" و "پاسخگویی" بوده است. همین طور یافته‌های تحلیل آماری به روش آزمون رتبه‌بندی فریدمن نیز نشان از آن داشت که این فرامضامین از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای رتبه‌بندی یکسانی نیستند به نحوی که "توانمندسازی" اولویت اول و "مربیگری" اولویت آخر را در این رتبه‌بندی تشکیل می‌دادند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در بازبینی و بهبود کاربرگ‌های ارزشیابی آموزشی موجود مفید و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and ranking the themes and meta-syntaxes of university professors' educational role behaviors

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hashemian 1
  • Mojtaba Poursalimi 2
  • Laili Tabakhian 3
  • Masod Mojaradkahani 4
Alhija, F. N. A. (2016). Teaching in higher education: Good teaching through students’ lens. Studies in Educational Evaluation, 54, 4-12.
Asadi, M., Gholami, K., & Bolandhematan, K. (2015). Fundamental factors and components of effective teaching in higher education from the perspective of faculty members and students of Kurdistan University. New educational ideas, 1(11), 123-149.
Atashrooz, M., Pourmoghadian, A., & Marashi, M. (2018). Assessing the quality of teaching of faculty members from the students' point of view (Study: Farhangian Universities of North Khuzestan). Educational measurement and evaluation studies, 8(23), 49-79.
Barani, S., Zarafshani, K., Delangizan, S., & Hoseini, M. (2010). The Impact of Entrepreneurship Training on Student Entrepreneurship Behavior of Payame Noor University of Kermanshah. Research and planning in higher education, 57, 85-107.
Bonakdari, N., Mehran., G., Mahroozade, T., & Hashemi, A. (2016). Characteristics of a worthy professor in higher education in Iran: A qualitative study.
A New Approach to Educational Management, 1(7), 117-137.
Ching, G. (2018). A literature review on the student evaluation of teaching. Higher Education Evaluation and Development, XX (XX). Retrieved from Emerald Publishing website by DOI: 10.1108/HEED-04-2018-0009.
Dabagh, R., & Baradaranshoraka, H. (2010). Investigating the efficiency and productivity of 24 comprehensive public universities in Iran. Higher Education of Iran, 2, 1-33.
Davarpanah, H., Hoveida, R., & Sayadi, Y. (2019). Assessment of Causal Relationship Between Student's Perception of The Teaching Quality of Faculty Members and Their Self –Directed Learning Using Structural Equation Modeling. Research in Teaching, 7(2), 111-189.
De Cenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1996). Human resource management. John Wiley& Sons. New York. USA.
Deegan, C., & Blomquist, C. (2006). Stakeholder influence on corporate reporting: An exploration of the interaction between WWF-Australia and the Australian minerals industry. Accounting, Organizations and Society, 31(4-5), 343-372.
Deguerrero, M. C. M., & Villamil, O. S. (2000). Exploring ESL teachers' roles through metaphor analysis. TESOL quarterly, 34(2), 341-351.
Devlin, M., & Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development, 29(2), 111-124.
Duesing, R. J. (2013). "Stakeholder orientation and its impact on performance in Small Businesses" (Doctoral dissertation, Oklahoma State University).
Emery, C.R., Kramer, T.R., & Tian, R.J. (2003). Return to academic standards: a critique of student evaluations of teaching effectiveness. Quality Assurance in Education, 11(1), 37-46.
Freeman, R. B., & Rogers, J. (2006). What workers want. Cornell University Press.
Ghanbari, S. & Soltanzade, V. (2018). mproving the quality of teaching in the light of teacher evaluation; reflecting on students' perspectives. Research in Teaching, 6(2), 15-31.
 Ghiyasvandian, Sh., Emami Sigaroudi, A., & Nikbakht, A. (2012). Experiences of doctoral students in nursing, related to blended learning. 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management. Istanbol, Turkey.
Hasani, R. (2018). Design and validation of faculty members' performance evaluation forms. Educational measurement and evaluation studies, 8(22), 29-50.
Hyatt, L., & Williams, P. E. (2011). 21st century competencies for doctoral leadership faculty. Innovative Higher Education, 36(1), 53-66.
Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Rivero, J. C. (1989). Organizational characteristics as predictors of personnel practices. Personnel psychology, 42(4), 727-786.
Jensen, L. A., & Allen, M. N. (1996). Meta-synthesis of qualitative findings. Qualitative health research, 6(4), 553-560.
Johnson, R. B. (1997). Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118(2), 282.
Khodarahmi, M., Khosravi, M., & Abdolmaleki, S. (2019). Analysis and identification of key components of innovative teaching (innovative teaching of professors in higher education). Research in Teaching, 7(14), 1-33.
Kundel, H. L., & Polansky, M. (2003). Measurement of observer agreement. Radiology, 228(2), 303-308.
Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2017). Qualitative communication research methods. Sage publications.
Mertova, P., & Webster, L. (2009). The academic voice in English and Czech higher education quality. Quality Assurance in Education, 17(2), 140-155.
Miron, M., & Mevorach, M. (2014). The" Good Professor" as Perceived by Experienced Teachers Who Are Graduate Students. Journal of Education and Training Studies, 2(3), 82-87.
Mohamadi, M., & Hoseinzade, O. (2018). Developing and validating an effective teaching model for professors at Tabriz University. Training and Evaluation,  31(8), 77-91.
Onwuegbuzie, A. J., Witcher, A. E., Collins, K. M., Filer, J. D., Wiedmaier, C. D., & Moore, C. W. (2007). Students’ perceptions of characteristics of effective college teachers: A validity study of a teaching evaluation form using a mixed-methods analysis. American Educational Research Journal, 44(1), 113-160.
Ory, J. C. (2000). Teaching Evaluation: Past, Present, and Future. New directions for teaching and learning, 83, 13-18.
Ory, J. C., & Ryan, K. (2001). How do student ratings measure up to a new validity framework?. New directions for institutional research, 2001(109), 27-44.
Petruzzellis, L., d'Uggento, A. M., & Romanazzi, S. (2006). Student satisfaction and quality of service in Italian universities. Managing Service Quality: An International Journal, 16(4), 349-364.
Sabah, S., & Du, X. (2018). University faculty’s perceptions and practices of student centered learning in Qatar-Alignment or gap?. Journal of Applied Research in Higher Education, 10(4),514-533.
Salarvand, S., Yamani, N., Kashani, F., Salarvand, M., Ataei, M., & Hashemi, M. (2015). Ethical and professional characteristics of the ideal teacher from the perspective of nursing students: qualitative study. Medical Education, 15(60), 481-494.
Salehi, A., & Yarahmadi, M. (2008). Explaining Islamic education from the perspective of Allameh Tabatabai with emphasis on educational goals and methods. Islamic education, 75, 23-50.
Salehizade, M., Ghorchian, N., Davoodi, A. M., & Ghalavandi, H. (2019). Providing a Model for Improving the Quality of Teaching Professionals at Farhangian University Professors. Research in Teaching, 7(2), 227-249.
Salimi, J., & Ramazani, G. (2013). Identification of effective teaching components and evaluation of teaching situation (case study of Kurdistan University of Applied Sciences). Educational measurement and evaluation studies, 4(8), 33-61.
Sangari, N. (2017), Develop a model of core competencies of faculty members of the Islamic University. Management at Islamic University, 1(6), 45-60.
Satari, S. (2013). Assessing the effective teaching components from the students' point of view. Curriculum Research, 10(2), 134-146.
Sedigh, S., Mohamadi, A., Mousavi, M., & Radabadi, M. (2013). Determining the most important components affecting the effectiveness of a professor's teaching from the perspective of graduate students: Approaching a hierarchical analysis model. Yazd Medical Sciences Education Studies and Development Center, 9(3), 58-66.
Seldin, P. (1993). The use and abuse of student ratings of professors. Chronicle of Higher Education, 39(46), A40-A40.
Sharon,  D. (2016). Strategic bankruptcy: A stakeholder management perspective. Journal of Business Research, 69(2), 492-499.
Sotiriadou, K. (2005). The sport development processes in Australia, Dissertation, University of technology. UK.
Talebzade, L., & Pourshafei, H. (2011), Documents of successful professors regarding the methods of promoting the academic motivation of Birjand University students. Higher Education Research and Planning, 60, 81-98.
Tappen, R. M. (2015). Advanced nursing research: From theory to practice. Jones & Bartlett Publishers.
Theall, M., & Franklin, J. (2001). Looking for bias in all the wrong places: a search for truth or a witch hunt in student ratings of instruction?. New directions for institutional research, 2001(109), 45-56.
Vaezi, R., Shariati, N., & Azmandian, M. (2015). Criteria for evaluating professors in the minds of students, research in the Faculty of Management and Accounting of Allameh Tabatabai University. Management of government agencies, 1(5), 29-44.
Wang, R., & Tseng, M. L. (2011). Evaluation of international student satisfaction using fuzzy importance-performance analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25, 438-446.
Washburn, K., & Thornton, J. F. (Ed.). (1996). Dumbing down: Essays on the strip mining of American culture. New York: Norton.
Xiao, J., & Wilkins, S. (2015). The effects of lecturer commitment on student perceptions of teaching quality and student satisfaction in Chinese higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 37(1), 98-110.
Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (2006). Interpretation and method: Empirical research methods and the interpretive turn. Routledge.
Ylijoki, O. H. (2000). Disciplinary cultures and the moral order of studying–A case-study of four Finnish university departments. Higher education, 39(3), 339-362.