بررسی اثربخشی روش آموزش خواندن براساس نظریه یادگیری مغز محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز. استاد دانشگاه شیراز

3 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دنشگاه شیراز. استاد دانشگاه شیراز

https://doi.org/10.34785/J012.2019.112

چکیده

چکیده
هدف: مطالعه حاضر ارائه روش تدریس آموزش خواندن در دبستان، بر اساس نظریه یادگیری مغزمحور و مقایسه اثر‏بخشی آن با روش رایج کلی کلمه آموزی است.
روش: طرح تحقیق، طرح آزمایشی از نوع پس ‏آزمون با گروه کنترل معادل بود. جامعه مورد مطالعه فراگیران پایه‏ ی پیش‏ دبستانی، شهر مشهد بودند. نمونه پژوهش 50 نفر بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند پس از اجرای تست هوش وکسلر ِکودکان و بررسی پرونده بهداشتی آنان جهت اطلاع از سلامت بینایی، شنوایی و تاریخ تولد آن‏ها، در دو گروه همگن قرار گرفتند. گروه‏ها به‏صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل انتساب شدند. سپس روش آموزش مغز‏محور برای شروع خواندن با استفاده از بسته‏ی آموزشی محقق‏ساخته بر روی گروه آزمایش و روش کلی کلمه‏آموزی (روش رایج) بر روی گروه دیگر به اجرا درآمد. برای جمع‏آوری اطلاعات، از آزمون تشخیصی خواندن نیلی‏پور و شیرازی ) (Nilipour& Shirazi, 2011 و برای تحلیل داده‏ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.
یافته‏ها: نتایج نشان داده است که روش آموزش خواندن بر اساس روش مغز‏محور نسبت به روش رایج، به طور معنی‏داری بر بهبود عملکرد خواندن (05/0≥P، 04/74=F)، دقت خواندن (05/0≥p، 19/94=F)، سرعت خواندن (05/0≥p ، 16/17=F) و همچنین در درک‏ مطلب خواندن فراگیران (05/0≥P، 26/11=F) تاثیر داشته است. بنابراین روش آموزش مغز‏محور می‌تواند بر بهبود روش‌های آموزش خواندن در مرحله شروع خواندن تاثیر بیشتری داشته باشد.
واژگان کلیدی: یادگیری مغز‏محور، روش خواندن، روش آموزش خواندن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The present study aims to provide a brain-based Reading Teaching method in the primary schools and to compare its effectiveness with the current teaching method

چکیده [English]

Objectives: The present study aims to provide a brain-based Reading Teaching method in the primary schools and to compare its effectiveness with the current teaching method.
Brain based learning has had a lot of influence on educational affairs. Regarding the twelve principles of brain based learning, I have tried to present a new method for the beginning stage of teaching reading, and to examine its effectiveness as to precision, speed and degree of comprehension with the current method.
Introduction: Reading teaching is one of the most important topics for students to start their education program, and success in it can lead to progress in other subjects. Since reading skills are a way to achieve a wide range of information, a child's failure to learn to read in the early years of school prevents him or her from learning other things in the curriculum. This means that reading problems, more than any other learning problem in various fields, hinder inclusive academic achievement.
In Iran's educational system, language teaching experts have always considered poor reading skill one of the gaps in the education system, and have considered incorrect teaching methods to be the cause of this problem and have emphasized on correcting reading teaching methods.
In recent years, attention has been paid to understanding the function of the brain, which is a key factor in human learning and plays an essential role in reading practice.
Caine and Caine (2006) based on the views and opinions of experts and specialists such as Stellern, Diamond, Jensen and by researching and combining educational and scientific research on the brain and how they are used in curriculum development, twelve general principles for brain-based learning has been introduced into the education system, and this study seeks to provide a way to teach reading and testing in the early stages of reading based on the "cognitive-metacognitive aspects" of brain-based learning whose constituent concepts are the twelve principles of Caine and Caine. It has taken a step towards improving reading methods. Because one of the most important factors influencing the learning and performance of successful reading and comprehension and overcoming learning problems is cognitive-metacognitive strategies.
It also notes that so far no research has been done on how to use brain-based learning to begin reading, and none of the other researchers' research has been in the early stages of reading and teaching. With brain-based and its effect on learning and reading, it has been done in higher stages, which is related to other stages of reading and teaching topics and has nothing to do with the beginning stage of reading, and the authors of the present study are trying to use learning For the first time, with brain-based learning in a way to teach people to start reading in the second stage of reading teaching.
Therefore, the present study examines the following questions:
1. Does the brain-based reading method increase students' reading progress at the beginning of reading compared to the current word-teaching method?
2. Does the brain-based reading method increase the students' reading accuracy in the beginning stage of reading compared to the current word-teaching method?
3. Does the brain-based reading method increase students' reading speed at the beginning of reading compared to the current word-teaching method?
4. Does the brain-based reading method increase the students' reading comprehension in the beginning reading phase compared to the current word-teaching method?
 
Method: Brain based reading teaching method is more efficient than the general method of word teaching for preschool students at the beginning stage reading. The design of the research was the experimental design of the post-test type with the equivalent control group. The population of the study were taken from the second level of pre-school in Mashhad. The sample population consisted of 50 children who were purposeful sampling after the implementation of the Wechsler Intelligence Test, survey of the children's health profile to be sure of their hearing and visual good condition, and their date of birth. Then they were randomly divided into two homogenous experimental and control groups. The criterion for entering the research sample was having an IQ (90-115), the age of 5.5 to 6 years, lack of any training and the ability to read and the health of the hearing and vision system, and the criterion for leaving the research were hearing loss and visual impairment. In the present study, the independent variables were the brain-based reading training method and reading vocabulary and related variables, reading accuracy, reading speed and reading comprehension. Then, the brain-based teaching method was administered to the experimental group to start teaching reading by the help of a researcher-made educational package, and the current general method of word teaching was administered to the control group. Nilipour and Shirazi diagnostic reading tests were used to collect information. And for data analysis, multivariate variance analysis was used.
Results: The results showed that Brain-Based Reading Teaching method had a significant effect on improving the reading performance of learners (P ≤0.05, F = 74.04), on reading accuracy (P≤0/05، F=94/19), reading speed (p ≤0.05, F= 17/16) and reading comprehension (P≤ 0.05, F = 11.26).
It is concluded that brain based teaching method can have greater influence on the improvement of the methods for teaching reading at the beginning stage of reading. So there can be a new improvement of the method for teaching reading at the first level of primary schools throughout the country, thus an improvement of the reading skills of learners.
Based on the results of the present study, it was found that the learners of the brain-based group (students who have been trained in the brain-based learning method ) compared to the learners of the word-teaching group (students who trained by commonly word method) have been trained to perform better in reading progress; therefore, according to the research results, using the brain-based reading teaching method, which is a combination method, is quite effective on the progress, accuracy, and speed of reading and comprehension of learners. Since no research has been found concerning learning brain-based teaching in the early stages of reading, the results of the use of the brain-based method on learners' learning rate with findings; Jensen (1996), Duman (2006), Hoiland (2005), Pociask and Settles (2007), Karimzadeh and mojallal (2015), Seifi, Ebrahimi Ghavam and Farrokhi (2010), Sprenger (2013), Hasani, Dastjerdi and Pakdaman (2015) who have been in various fields of learning, with the present study Is aligned. Also, the findings of Seifi et al. (2010) in a study entitled "The effect of brain-based learning on reading comprehension and reading speed of third-grade elementary students" indicated that brain-based learning training on reading comprehension and reading speed of students has significantly increased the quality of their learning. On the other hand, Karimzadeh and mojallal's research (2015) showed that the brain-based learning method and participatory learning method have affected the academic progress of fifth-grade elementary students in Bonab city. These results show that the research ahead in this field. The findings of this study are consistent. The findings show that using brain-based reading training as a new way to start reading has been effective in improving students' progress, accuracy and speed of reading and comprehension, so it's no surprise that children in the brain-based reading group have shown significant progress in reading skills compared to children in the word-teaching group.
Key words: Brain-Based Learning, Reading Method, Reading Teaching Method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain-Based Learning
  • Reading Method
  • Reading Teaching Method
Alizadeh, H., Hemmati Alamdarloo, G., Rezaei Dehnavi, S., & Shojaei, S. (2014). Learning Disturbances (Basics, Features and Effective Teaching). Tehran: Arasbaran Publication, Fifth Edition, (Persian).
Bakker, D, J. (2006). Treatment of developmental dyslexia: A review. Pediatric rehabilitation. 9 (1), 3-13.
Beyrami, M., Movahedi, Y., Esmaili, S., & Zul Rahim, R. (2016).The effectiveness of neuropsychological treatment on the speed, accuracy and comprehension of reading in students with dyslexia. Journal of Nursing Research in Nursing. 2 (3), 69-77, (Persian).
Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2017). Analysis of Psychological Data with SPSS Program Editions 8, 9, 10 and 11. (K. Aliabadi & A. Samadi, Trans.). Tehran: Doran Publishing.
Broun, L., & Oelwein, P. (2007). Literacy skill development for students with special learning needs: A strength-based approach. New York: Dude Publishing.
Bulut, A. (2017). “Improving 4th Grade Primary School Students' Reading Comprehension Skills”. Universal Journalof Educatinal Research, 5(1), 23-30.
Caine, N.R., & Caine, G. (2005). Brain / mind learning principlets in action.Crowin Press.california
Dadsetan, P. (2009). Language Disorders, Methods of Diagnosis and Rehabilitation. Tehran. Publication Samt, (Persian).
Diamond, M.C. (1985). Brain Growth in Response to Experience. Seminar, University of California, Riverside.Dissertation. Seattle University, Doctoral Dissertation, Capella University.
Duman, B. (2006). The effect of brain-based instruction to improve on students’ academic achievement in social studies instruction. In 9th International Conference on Engineering Education, San Juan, Puerto Rico.
Faramarzi, S., & Mohammadzadeh, A. (2017).The effectiveness of targeted reading intervention based on response to student comprehension intervention with a special learning disability. Quarterly Journal of Psychology of Exceptional People. 7(27), 185-208, (Persian).
Franklin, D., & Cozolino, L. (2018). Helping Your Child with Language-Based Learning Disabilities: Strategies to Succeed in School and Life with Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, ADHD, and Processing Disorders. New Harbinger Publications.
Getz, C. M. (2003). Application of brain –based learning theory for community colleg developmental English students: A case study. Available in http// proqust. Umi.com/ pqdweb? Did.
Hakimzadeh, R., Darani, K., Ghorbani, H., Mansoubi, S., & Ghajargir, Z. (2015). Effect of cooperative learning with applying individual and group reinforcement in academic achievement over English language course. Journal of Teaching Research, 2 (1), 5-18, (Persian).
Hasani, M., Dastjerdi, R., & Pakdaman, M. (2015). The effect of brain-based learning on students' attitude and academic achievement. Research in Curriculum Planning (Knowledge and Research in Educational Sciences-Curriculum). 12(20), (Persian).
Hoiland, E.E. (2005). Preceptions of reading instruction and use of brain research finding in reading instruction and in teacher preparation. Doctoral Dissertation. Seattle University.
Jensen, E. (1996). Brain-Based Learning. Turning Point. Publishing, Del Mar, California.
Kakavand, A. R. (2010). Learning Disabilities. Karaj: Sarafraz Publication, Third Edition, (Persian).
Karimkhanlooeia, G., & Seifiniya, H. (2015). Teaching Alphabet, Reading and Writing for Kids between 3-6 Years Old as a Second Language. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 192(24), 769-777, (Persian).  
Karimzade, H., & Mojallal, M. A. (2015). Comparison of the effect of brain-based learning method and participatory learning method on academic achievement of fifth grade elementary school students in Bonab city. The first national conference on new research in the field of humanities and social studies in Iran. Tehran. Soroush Hekmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center, (Persian).
Kendeou, P., Papadopoulos, T. C., & Kotzapoulou, M. (2013). Evidence for the early emergence of the simple view of reading in a transparent orthography. Reading and Writing. Educational Psychology. 26(2). 189-204
Kiedinger, R. S. (2011). Brain-based Learning and its Effects on Student Outcome in Elementary Aged Students Graduate Degree/Major: MS Education Research Adviser: Karen Zimmerman, Ph. D (Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Stout).
Klinek. S. R. (2009). Brain-Based learning: Knowledge, Belifs, and Practices o College of Education Faculty in the Pensylvania State. Indian a Yuniversity of Pennsilvania. The School of Gradualte Studies and Research. Memory learning, and test –taking success.Childhood Education. 83(5), 310 - 316.
Lachmann, T., & Weis, T. (2018). Reading and Dyslexia. Springer International Publishing.
Lemov, D., Driggs, C., & Woolway, E. (2016). Reading reconsidered _ a practical guide to rigorous literacy instruction. Wiley Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints.
Lerkkanen, M.K., Kiuru, N., Pakarinen, E., Poikkeus, A.M., & Nurmi, J. E. (2016). Child-centered versus teacher-directed teaching practices: Associations with the development of academic skills in the first grade at school. Early Childhood Research Quarterly, 36, 145–156.
Meyers, L. S. (2017). Applied Multivariate Research (Design and Interpretation).  (H. P. Sharifi et al, Trans.). Tehran. Roshd, (Persian).
OECD. (2002). Neuro mythologies.availlable online at: www.OECD.org.
Office of Curriculum and Writing of Textbooks. (2007). the Persian Curriculum Guide for Elementary School. Tehran: Organization for Research and Educational Planning, (Persian).
Pack, B. (2019). Teaching Strategies: Brain-based Methods that Validate Student Strengths. Independently published.
Pei, L. (2014). Does metacognitive strategy instruction indeed improve Chinese efl learners' reading comprehension performance and metacognitive awareness? Journal of Language Teaching & Research, 5(5), 1147.
Pociask, A., & Settles, J. (2007). Increasing student achievement through brain – based strategies.master thesis, Saint Xavier university research finding in reading instruction and in teacher preparation Doctoral
Rasoulzadeh, B. (2018). Meta-analysis of variables related to the performance of elementary school students in reading skills. Journal of Teaching Research, 6 (2), 33-48, (Persian).
Rayner, K., & Pollatsek, A. (1989).The Psychology of Reading. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Sadeghi, A., Rabiee, M., & Abedi, M. (2011). Validation and Reliability of the Wechsler Intelligence Scale for Children- IV, Journal Developmental Psychology, Iranian Psychologists: 28, 377-386, (Persian).
Seifi, S., Ebrahimi Ghavam, S., & Farokhi, N. (2010). The effect of brain-based learning on reading comprehension and learning speed of elementary third grade students. Educational innovations, 9(34), 45-60. (Persian).
Seifi, S., Ebrahimi Ghavam, S., Ashayri, H., Farrokhi, N. A., & Dortaj, F. (2017). The effectiveness of brain-compatible learning on the components of planning and problem solving in the executive functions of elementary school students. Allameh Tabatabai University Educational Psychology Quarterly. 13(43), 101-118. (Persian).
Shirazi, T.S., Nilipour, R., & Mehri, A. (2005). Reading and Spelling Skills in Normal Students in First Class Trained Students with Combined Techniques. Quarterly journal of education, 1(21), 130 – 113. (Persian).
Snow, C. E., & Juel, C. (2005). Teaching children to read: What do we know about how to do it? The science of reading: A handbook. Oxford, UK: Blackwell.
Snow, C. E., & Matthews, T. J. (2016). Reading and language in the early grades. The Future of Children. 26(1). 57-74.
Soodla, P., Torppa, M., Kikas, E., Lerkkanen, M. K., & Nurmi, J. (2018). Reading comprehension from grade 1 to 6 in two shallow orthographies: Comparison of Estonian and Finnish students. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 1–19. Https: //doi. Org / 10. 1080/ 03057925. 2018. 1445963.
Sprenger, M. (2013). Wiring the brain for reading: brain-based strategies for teaching literacy. San Francisco: Jossey-Bass
Springer, S., & Deutsch, G. (1985). Left Brain, Right Brain. New York: W. H. Freeman and Company.
Stellern, j., Gutierrez, B., & Patterson, E. (1986), Hemispheric dominance of Native American Indian students, Journal of American Indian Education, 25(2), 8-17.
Suárez, N., Sánchez, C. R., Jiménez, J. E., & Anguera, M. T. (2018). Is Reading Instruction Evidence-Based? Analyzing Teaching Practices Using T-Patterns. Frontiers in Psychology, 9 (7), 397-414.
Susanti, N. (2017). The Use of Brain-Based Learning Method to Improve. Students ‘Reading Comprehension Skill. Salatiga.
Tang, B. X. Pakarinenc, E., Lerkkanenc, M. K., Muotkaa, J., & Nurmia, J. E. (2019). Longitudinal associations of first-grade teaching with reading in early primary school. Journal of Applied Developmental Psychology. 63, 23–32.
Vender, M. (2017).Disentangling dyslexia: phonological and processing deficit in developmental dyslexia. Peter Lang AG.
Wortock, J, M. M. (2002). Brain-based learning Principles applid to the teaching of basic cardiac code to associate degree nursing students using human patient simulator. Available in http://proqust. Umi. Com/ pgdweb? Did.
Zandi, B. (2017). Teaching method of Persian language (in elementary school). Tehran: Samt, (Persian).
Zhang, L., & Seepho, S. (2013). Metacognitive strategy use and academic reading achievement: Insights from a Chinese context. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 10(1), 54-69.