دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، فروردین 1402، صفحه 1-200 
طراحی الگوی یاددهی- یادگیری برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی (مورد مطالعه شهر تهران)

صفحه 65-40

10.22034/trj.2023.62722

فرشته فلاحتی‌نژاد؛ امیر حسین مهدیزاده؛ عباس قلتاش؛ علیرضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام