دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-200 
واکاوی مؤلفه‌های رهبری برنامه درسی در مدارس ایران

صفحه 193-171

10.22034/trj.2023.62852

ناهید فضلی؛ علی خلخالی؛ نادر نادری؛ جواد سلیمانپور