دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 1، مهر 1397، صفحه 1-250 
شناسایی و اعتباریابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی

صفحه 147-174

مهدی آندش؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی