دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-142 
فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان