دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-142 
9. فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان