بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و انفرادی با میزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رشته علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه میبد، یزد، ایران

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و انفرادی با میزان مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهر ماهدشت به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش، 479 نفر از دانش‌آموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهر ماهدشت بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای طبق جدول مورگان 214 نفر انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­های مربوط به یادگیری مشارکتی از پرسشنامه مقیمی و رمضان (1392)­، برای یادگیری انفرادی از پرسشنامه محقق ساخته و مهارت اجتماعی از پرسشنامه گرشام و الیوت (1999) استفاده گردید و پایایی آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 80 /.، 81/. و 84/. به‌دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی با میزان رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این بدان معنی است که هر چه یادگیری مشارکتی و انفرادی در سطح بالاتری باشد، میزان مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان و متغیرهای آن نیز بالاتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


Abbasi Asl, R., Saadipour, E., Asadzadeh, H. (2016). Comparison of the effectiveness of three participatory learning methods on social skills of female girl students. Journal of Educational Approaches, 11:105-124. [In Persian]
Badri Gargari, R., Rezaei, A., Jedi Gargari, J. (2011). Comparison of the Effect of Active Thinking Teaching (Collaborative Method) and Traditional Teaching Methods in Learning Social Studies Lessons in Male Students. Training and evaluation, 4 (16): 107-120. [In Persian]
Behnam Moghadam, M., Mousavipour, S. (2016). The Effectiveness of Educational Multimedia Multimedia on Academic Achievement and Development of Social Skills of Mentally Retarded Students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7(1): 91-106. [In Persian]
Bhat, P. P. and Rajashree, R. (2017). The Need for Using Structured Cooperative Learning Strategies in Undergraduate Medical Education. Journal of Research in Medical Education & Ethics, 7(1): 9-12.
Ghafari, K., Kazempour E. (2012). The Effect of Participatory Learning Method on Students' Social Skills Development, Leadership and Educational Management Journal, 19: 87-106. [In Persian]
Gresham, F. M., Elliott, S. N. (1990). Social Skills Rating System. Circle Pines, MA: American Guidance Services.
Hakimzadeh, R., Darani, K., Ghorbani, H., Mansoubi, S., Ghajargir, Z.(2014). Investigating the Effect of Collaborative Teaching Methods Using Individual and Collective Empowerment on the Advancement of English Language Learning. Research in Teaching Journal, 2 (1): 5-18. [In Persian]
Jafari Sani, H., Hejazi, Z., Vaghari Zamharir, Z. (2016).The study of the effect of group teaching method on social skills development of students. Cognitive Learning Strategies in Learning,4(7): 23-41. [In Persian]
Keramati, M.R. (2007). The Effect of Collaborative Learning on the Development of Social Skills and Math. Journal of Psychology and Education, 37 (1): 39-55. [In Persian]
 
Klimoviene, G., & Statkeviciene, S. (2006). Using cooperative learning to develop language competence and social skills. Studies about Languages, 8: 77-83.
Lavasani, M, Afzali, L., Borhanzadeh, S., Afzali, F. and Davoodi, M. (2014). The effect of cooperative learning on the social skills of first grade elementary school girls. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15:1802-1805.
López-Mondéjar, L. M. and Pastor, L. M. T. (2017). Development of Socio-emotional Skills through Cooperative Learning in a University Environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237: 432-437.
Moghimi, S.M., Ramezani, M. (2013). Management of organizational behavior. Tehran: Industrial Management Institute. [In Persian]
Ozkan, H., Dalli, M., Bingol, E., Metin, S. C. and Yarali, D. (2014). Examining the Relationship between the Communication Skills and Self-efficacy Levels of Physical Education Teacher Candidates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152: 440-445.
Pawattana, A, Prasarnpanich, S. and Attanawong, R. (2014). Enhancing Primary School Students’ Social Skills Using Cooperative Learning in Mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112: 656-661.
Rahimimand, M., Abbaspour., A. (2016). The relationship between teaching methods (group discussion, question and answer, scientific presentation and lecture), the motivator of progress in students. Quarterly Journal of Educational Psychology, 12(39):2-24. [In Persian]
Sepehrian Azar, F. (2016). The Impact of Jigsaw's Participatory Learning Method on the Student's Basic Psychological Needs. Journal of Research in Virtual and Vocational Learning, 4(13): 21-30. [In Persian]
Shams, A., Abdoli, B., Shamsipour Dehkordi, P. (2013). Comparison of the Effect of Participatory, Competitive and Individual Learning Approaches on Selected Factors of Physical and Motor Fitness of Students: The role of mediating perfectionism and self esteem. Journal of Motor Behavior, 12: 47-64. [In Persian]
Waiganjo, M. M. (2006). Effects of cooperative learning approach on academic achievement in agriculture and acquisition of social skills by secondary school students in bahati division. Unpublished master thesis. Kenya, Egerton University.
Yazdani, B., Hosseini Nasab, S.D., Farnia, M.A. (2014). The Effect of Computer-Aided Education (CAI) Compared to Traditional Learning Method on Second Language Learning in Second Language High Schools of Tabriz. Educational and Evaluation, 7(26): 59-74. [In Persian]