کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
مطالعه کیفی دانشجویان بین‌المللی از تحصیل در دانشگاه کردستان: پژوهی روایتی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 51-27

10.22034/trj.2024.139941.1895

یحیی اسعدی؛ جمال سلیمی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 230-212

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی


طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 131-151

افسانه صابر کرگانی؛ نرگس کشتی آرای؛ خدیجه ابوالمعالی


چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 35-50

عظیمه سادات خاکباز


تحلیلی بر ضرورت‌ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه‌های درسی دوره‌های دکتری تخصصی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 47-64

غلام رضا یادگارزاده؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ محمود مهرمحمدی؛ محبوبه عارفی