طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی‌خوراسگان، ایران؛

2 دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی‌رودهن، رودهن، ایران؛

چکیده

هدف: پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی امید در ابعاد هدف، محتوا، روش­آموزشی، ارزشیابی برای آموزش عالی ایران است.
روش: روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله‌ای قیاسی بود. حوزه پژوهش دربرگیرندة منابع، مقالات و کتب چاپی و دیجیتالی مرتبط با امید است. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از کدگذاری موضوعی  استفاده شد .
یافته‌ها:  براساس کدگذاری موضوعی 66 کد اساسی و 18 کد نظری در امید به‌دست آمد. جهت اعتبار سنجی مدل برنامه درسی سرمایه روانشناختی از 10 نفر از اساتید خبره حوزه برنامه درسی و روانشناسی تربیتی با بکارگیری ضریب توافقی لاوشه استفاده گردید که مولفه­های دارای ضریت کمتر 62% یعنی 2 مؤلفه در امید حذف شد.اهداف برنامه درسی امید اهداف واقع‌بینانه، خود کنترلی، خودآگاهی، مهارت کنترل هیجانات، برانگیختگی مطلوب، محتوای برنامه درسی فراگیری خود نظم جویی و نحوة اداره خود، آموزش برنامه‌ریزی و برانگیختگی، پرورش راه‌های خلاقانه جهت دستیابی به اهداف، رویکردهای آموزشی تجویزی راه‌های فکرکردن، روش تدریس، شیوه خودگردانی، حل مسأله، روش حمایت آموزشی و ارزشیابی برنامه درسی ارزیابی از تدوین و پیگیری اهداف، ارزیابی از اراده و پشتکار، امکان سنجش خلاقیت با ابزارهای مختلف به‌دست آمده تحقیق حاضر به‌عنوان یک مدل طراحی برنامة درسی سرمایه روانشناختی مبتنی بر امید برای برنامه‌ریزان و اساتید آموزش عالی ایران این امکان را فراهم می‌کند که با شناخت و کاربرد عناصر برنامه درسی به توسعه سرمایه روانشناختی در دانشجویان پرداخت. 

کلیدواژه‌ها


Avey, J.B., Lalhan, S.F., Youssef, C.M. (2013). The addition value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors, Journal of management, 433-440.
Boldridge, E. (2014). The role of hope in the Academic and sport achievements of division I college football player.
Bahadori Khosroshahi, J., Hashemi, Nosratabad, T., Babapur Kheiroddin, J. (2012). the relation of psychological capital and social capital in students of Tabriz University. Research and Health (Galabad’s social development and health improvement center). Round 2, Number 1, 145-153, [In Persian].
Baily T.C, Snyder C.R. (2014). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychol Rec, 57(2):233-240.
Bitmis, M., Gokhan, Ergeneli, A. (2013). The Role of Psychological capital and trust in individual performance and Job satisfaction Relationship: A Test of Multiple Mediation Model. Procedia Social and Behavioral Sciences 99: 173-179.
Bridges, D. (2012). The Higher Education curriculum 21 set century, Cambridge. Journal of education combridge, 7(2): 122-145.
Dumas, A., Hanchans, S. (2012). How does job-trainee in  crease firm performance? The case of morocco. International Journal of man power, 31(5): 585-602
Day, L., Hanson, K., Maltby, J., Proctor, C., Wood, A. (2013). Hope uniquely predicts objective academic achievement above intelligence, personality, and previous academic achievement. Journal of research in personality, 44: 550-553.
Dorrani, K. (2013). Symbols and signs of hope in imagination structure and symbolism of the teenage girls and boys of Tehran: psychoanalytic research magazine serial, 6(1-2): 47-62,[In Persian].
Ebrahimi, Nasrin; Sabbaghian, Zahra; Abolghasemi, Mahmoud. (2011). Study on the relation between hope and academic advancement in students. Journal of Research and Planning in Higher Education, Number, 60: 1-16, [In Persian].
Ebrahimi, N., Sabbaghian, Z., Abolghasemi, M. (2012). Investigating relationship of hope and academic success of college students; quarterly journal of research and planning in higher education, 17 (2): 1- 16, [In Persian].
Fathi,vajargah, K. (2013). Abandoned Curriculum. Journal of Studies on Higher Education Curriculum. 4(1): 6-7, [In Persian].
Fathi vajargah, K. (2012). Curriculum Toward New Identities, (58)[Persian].
Hashemi, S.A. (2012). Higher Education (Concepts & Procedures) University Azad Islamic,Lamerd, [In Persian].
Hoveyda, R., Mokhtari, H., Foruhar, M. (2011). the relation of the components of psychological capital and the components of organizational Commitment. Behavioral and Cognitive Sciences Projects. 2nd year. Number, 2: 43-56, [In Persian].
Kiafar, M.S., Karashki, H., Hashemi, F. (2013). the role of hope and optimism in predicting academic motivation of higher education students of Ferdosi and Medical Science Universities. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 14(6): 517-526,[In Persian].
Kashti Aray, N., Fathi and Ojargah, K., Forughi, A.A. (2012). Designing an experimented curriculum model based on phenology and its validating in Tehran Medical Departments. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, Tehran, [In Persian].
Mesbah, N., Abedian, A. (2012). the relation of stress with disappointment in students living in dormitories. Andisheh va Raftar Publishment. 12th year,  2: 154-159, [In Persian].
Maleki, H. (2013). Lesson planning (guide book). Mashhad: Payame Andisheh Publication. 2th edition, [In Persian].
Noruzzadeh, R. (2013). the Contribution of Universities in Curriculum Reviewing. Journal of Research and Planning in Higher Education. Number 42, [In Persian].
Parkins, S.Y. (2013). Exploring hope: A Journal with Tanzanian Adolescents in a school setting: Thesis for the degree of master of education in counseling psychology. Department of educational psychology. Edmonton, Alberta.
Patton, M.Q. (2012), Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage
Payne, S. (2007), Grounded Theory. In Coyle, Adrian (Eds.). Analysing Qualitative Data
Punch, Keith. F. (2009), Introduction Methods in Education.
Springer, Ken. (2010), Educational Research: A Contextual Approach, USA: John Wiley &Sons, Inc.               
Taesookkim., Jongsookpark., Myungkim.(2012). The relation of meditation to power and well – being. Retrieved from
YarMohammadian, M.H. (2013). Curriculum Principles. Tehran: Yadvareh Ketab   Publishment. 13th edition, [In Persian].
Yin, Robert, K. (2011), Qualitative Research from Start to Finish. New York, Londan: TheGuiford Press
Zhang, Yan. Wildemuth, B.M. (2011). Qualitative Analysis of Content analysis.