چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

هدف: تبیین چالش­های به‌کارگیری رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی انجام شده است.
روش: این پژوهش یک مطالعه­ی طولی است که حدود دو سال بر روی تجربیات یک مدرس دانشگاهی انجام شده است.داده­های این پژوهش از طریق تأمل بر عمل و خودشرح حال نویسی مدرس و گفتگو با دانشجویانی که در کلاس مدرس حضور داشتند، در سه مقطع زمانی قبل، حین و بعد از عمل، جمع­آوری و از طریق کدگزاری و مقوله­بندی تحلیل شدند. تحلیل داده­ها نشانگر پنج چالش اصلی در حوزه­های تعادل بین محتوا و روش، تناقضات فضای دانشگاهی، دشواری ارزشیابی از یادگیری، افزایش وظایف مدرس و عدم حمایت و نقش دانشجوبود.
یافتهها: نتایج این پژوهش می­تواند روشن سازد در صورتی­که مدرسان دانشگاه بخواهند روش یادگیری مشارکتی را در تدریس خود به‌کار بگیرند، می­بایست خود را برای مواجهه با کدام چالش­ها آماده سازد. همچنین نتایج پژوهشگر به سیاست‌گذاران و برنامه­ریزان آموزش عالی نشان می­دهد درصورتی‌که بخواهند رویکرد مشارکتی را در آموزش عالی توسعه دهند، به‌صورت عملی باید چه مسایلی را مورد حمایت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


Aronson, E. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage.
Brown Fiechtner, S., Actis Davis, E. (1992). Why some groups fail: A survey of students' experiences with learning groups. In A. S. Goodsell, & Others, Collaborative learning: A sourcebook for higher education (pp. 86-100). National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment (NCTLA).
Castle Jr., T.D. (2014). The impact of cooperative learning on the development of need for cognition among first-year college students. PhD thesis, University of Iowa.
Cooper, J., Mueck, R. (1992). Student involvement in learning: cooperative learning and college instruction. In A. S. Goodsell, & Others, Collaborative learning: A sourcebook for higher education (pp. 101-111). National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment (NCTLA).
Cook, L. (1991). Cooperative learning: A successful college teaching strategy. Innovative Higher Education, 16(1): 27-38.
Davidson, N. (1995). International perspectivesS on cooperative and collaborative learning: An overview. International Journal of Educational Research, 23(3): 197-200.
Herrmann, K.J. (2013). The impact of cooperative learning on student engagement: Results from an intervention. Active Learning in Higher Education, 14(3):175-187.
Hamer, L.O., O’Keefe, R.D. (2013). Achieving change in students’ attitudes toward group projects by teaching group skills. Journal of Higher Education Theory and Practice, 13(2): 25-33.
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1975).Learning together and alone. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1994).Cooperative learning in the classroom.Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E.J. (1991). Cooperation in the classroom.Eden, MN: Interaction.
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Smith, K.A. (1991). Cooperative learning: Increasing college faculty instructional productivity. Washington, DC: George Washington University.
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Smith, K. (2007). The state of cooperative learning in postsecondary and professional settings. Educational Psychology Review, 19(1): 15-29.
Jones, K.A., Jones, J.L. (2008). Making cooperative learning work in the college classroom: An application of the ‘Five Pillars’ of cooperative learning to post-secondary instruction. The Journal of Effective Teaching, 8(2): 61-76.
Leigh Smith, B., MacGregor, J.T. (1992). What is collaborative learning? In A. S. Goodsell, & Others, Collaborative learning: A sourcebook for higher education (pp. 10-30). National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment (NCTLA).
MacGregor, J. (1992). Collaborative learning: Reframing the classroom. In A. S. Goodsell, & Others, Collaborative learning: A sourcebook for higher education (pp. 51-56). National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment (NCTLA).
Marzano, R.J. (2003), What works in schools: Translating research into action, Alexandria,VA: Association For Supervision & Curriculum Development.
Naykki, P., Jarvela, S., Kirschner, P.A., Jarvenoja, H. (2014). Socio-emotional conflict in collaborative learning—A process-oriented case study in a higher education context. International Journal of Educational Research, 68: 1-14.
Oxford, R.L. (1997). Cooperative learning, collaborative learning, and interaction: Three communicative strands in the language classroom. The Modern Language Journal, 81(4): 443-456.
Ryan, T.G . (2013). The scholarship of teaching and learning within action research: promise and possibilities. Inquiry in Education, 4(2).
Sharan, S., Sharan Y. (1976). Small group teaching. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
Slavin, R.E. (1983).Cooperative learning. New York: Longman.
Slavin, R.E. (1995).Cooperative learning (2nded). Boston: Allyn. 
Stockdale, S.L., Williams, R.L. (2004). Cooperative learning groups at the college level: Differential effects on high, average, and low exam performers. Journal of Behavioral Education, 13(1): 37-50.
Sweet, M., Svinicki, M. (2007). Why a special issue on collaborative learning in postsecondary and professional settings? Educational Psychology Review, 19: 13-14.