کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
آسیب‌شناسی ارزشیابی تکوینی در نظام یادگیری الکترونیکی ایران: واکاوی پدیدارشناسانه دیدگاه‌های اساتید

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 52-27

10.22034/trj.2023.62814

حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ فرهاد سراجی؛ مرتضی رضایی زاده


رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب معلمان جدیدالورود از اولین سال تدریس

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 144-123

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ مریم صفری؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی


آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس‌پژوهی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 127-148

آزاده فرزان پور؛ فایزه ناطقی؛ محمد سیفی