آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی؛

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی؛

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی؛

4 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف استنباط ادراک معلمان از آموزش چندفرهنگی صورت گرفته است تا روایت آنها را از این موضوع نشان دهد.
روش: به همین منظور از رویکرد کیفی، روش تحقیق پدیدارشناسی توصیفی و مصاحبة نمیه‌سازمان‌یافته جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند از میان معلمان استان‌های البرز و تهران انجام شده؛ که تعداد آنها پس از اشباع داده‌های به‌دست آمده 34 نفر است. مصاحبه‌ها با اجازة معلمان ضبط و بر روی کاغذ پیاده شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد علی.رغم علاقة معلمان به آموزش چندفرهنگی؛ شناخت و دانش آنها از آموزش چندفرهنگی محدود است. و چالش‌های زیادی را برای این آموزش مطرح می‌کنند. روایت‌های معلمان بیانگر آن است که دیدگاه‌ها، دانش و نگرش آنان کاملاً مخالف مفاهیم آموزش چندفرهنگی است عدم‌آموزش مفاهیم چندفرهنگی در دوره‌های تربیت معلم، تغییر کتاب‌های درسی، عبور از تنوع و نگرش‌های محیطی مضامین استخراج شده از ادراک معلمان پیرامون آموزش چندفرهنگی است.
 

کلیدواژه‌ها


Ali Ahmadi, A., Saeed Nahaei, V. (2007). Comprehensive Description of Research Methods. Tehran: Tolid Danesh, [In Persian].
Alipour, N., Alipur, L. (2016). Multicultural Education and Ethnicity in the Curriculum. Studies of Psychology and Education, 11: 167-182, [In Persian].
Banks, J.A., McGee-Banks, C., Cortes, C., Hahn, C.L., Merryfield, M., Moodley, K., et al. (2005). Democracy and diversity: Principles and concepts for education citizens in a global age. Seattle: Center for Multicultural Education, College of Education, University of Washington.
Banks, J.A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. Educational Researcher, 37 (3):129- 139.
Banks, J.A. (Ed.) (2009a). The Routledge international companion to multicultural education. New York & London: Routledge.
Banks, J.A. (2010). Approaches to multicultural curriculum reform. In J. A. Banks & C. A. Banks (Eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (7th ed., pp. 247- 269). Hoboken, NJ: John Wiley.
Banks, J.A. (2011). Teaching strategies for ethnic studies. (9th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Castles, S. (2004). Migration, citizenship, and education. In J. A. Banks (Ed.), Diversity and citizenship education (pp. 17-48). San Francisco: Jossev-Bass.
Dilworth, P.P. (2008). Multicultural citizenship education. In J. Arthur, I. Davies, & C. L. Hahn (Eds.), The sage handbook of education for citizenship and democracy (pp. 424-437). London: Sage.
Erickson, F., Bagrodia, R., Cook-Sather, A., Espinoza, M., Jurow, S., Shultz, J. et al. (2007). Students’ experience of school curriculum: The everyday circumstances of granting and withholding assent to learn. In M. Connelly, F. H. Ming, & J Phillion (Eds.), The Sage handbook of curriculum and instruction (pp.198- 218). Thousand Oaks, CA: Sage.
Gutierrez, K., Rogoff, B. (2003). Cultural ways of learning: Individual traits or repertoires of practice. Education Researcher, 32(5): 19-25.
Gutmann, A. (2004). Unity and diversity in democratic multicultural education: Creative and destructive tensions. In J.A. Banks (Ed.), Diversity and citizenship education: Global perspectives (pp.71-98). San Francisco: Jossey-Bass.
Hooks, B. (1993). Transformative pedagogy and multiculturalism. In T. Perry & J.W. Fraser (Eds.), Freedom’s plow: Teaching in the multicultural classroom (pp. 91- 98). New York: Routledge.
Lee, C.D. (2006). Culture, literacy, and learning: Taking bloom in the midst of the whirlwind. New York: Teachers College Press.
Meyer, D., Wood, G. (2004). Many children left behind: How the No Child Left behind Act is damaging our children and our school. Boston: Beacon.
Nieto, S. (2009). Multicultural education in United States: Historical realities, ongoing challenges, and transformative possibilities. In J. A. Banks (Ed.), The Routledge international companion to multicultural education (pp. 79-95). New York and London: Routledge.
Sleeter, C.E. (2005). Un-standardizing curriculum: Multicultural teaching in the standards-based classroom. New York: Teachers Cllege Press.
Sleeter, C.E., Grant, C.A. (2010). Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class, and gender (7th Ed.). New York: Wiley.
Sanaie, V., Ebrahimabadi, G. (2005). Cultural Pluralism in Iran. Jornal of Social Science, 25:18-26, [In Persian].
Torres-Guzman, M. (1992). Stories of hope in the midst of despair: Culturally responsive education for Lation students in an alternative high school in New York City. In M. Saravia-Shore, S.F. Arvizu (Eds.), Cross-cultural literacy: Ethnographies of communication in multiethnic classrooms (pp. 477-490). New York: Garland.