واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران؛

2 عضو هیأت علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران ؛

3 عضو هیأت علمی‌ دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه شناسایی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس ­پژوهی دوره کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی بود.
روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را اساتید درس ­پژوهی استان خوزستان تشکیل دادند. نمونه­‌ها به­ صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده­‌ها (10 نفر) ادامه یافت. ملاک انتخاب اساتید میزان موفقیت ایشان در امر تدریس بود که براساس نمرات ارزشیابی تکوینی، کارعملی و آزمون پایانی دانشجویان مورد ارزیابی قرار­گرفت و برترین­‌ها جهت مصاحبه برگزیده شدند. داده­‌ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شد و با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت (1995) مورد تجزیه ­وتحلیل قرار گرفت.
یافته­‌ها: از مجموع یافته­‌های این پژوهش 245 کد مفهومی‌ در زمینه برنامه درسی اجرا­شده درس‌پژوهی استخراج و در 5 مؤلفه اصلی و 37 ریزمؤلفه دسته­ بندی شد. یافته­‌ها نشان داد که به‌منظور اجرای موفق برنامه درسی درس­ پژوهی می­بایست اصولی همچون توجه به کار تیمی، تدریس تعاملی، تفکر تعاملی، جامعیت علمی، ویژگی­‌های اساتید و پیگیری مسؤولیت­‌ها بر اجرا حاکم باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


Aghili, A. (2013). Teacher's competencies in Teacher Training Curriculum: Identification, degree of achievement, and strength of failure, from the perspective of students and graduates. Master's Degree Program in Curriculum Development, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Education and Psychology. [In Persian].
Amin Khandagi, M., Namkhah, M. (2010). Exploring the topic of teacher education curriculum in Iran curriculum research. Teacher training curriculum. Tehran Shahid Rajaee University. [In Persian].
Bagheri, S. (2016). My love for me, and conversation with Dr. , 2016, No. 297. [In Persian].
Bakhtiari, A., Vakbari M. (2013). "The Study Course: A Model for Professional Teacher Education". High school education. Number 107. Organization of Research and Educational Planning. Office of Publications and Educational Technology( www. Roshdmag. ir).  [In Persian].
Bakhtiari, A., Mosadeghi Nik, K. (2015). Research methodology or methodology, methodology for improving the culture of education and teaching, Tehran Ava-Noor Publications. [In Persian].
Bahrami Hidji, A., Morsali, S. (2012). A new way of studying the implementation of curriculum design, Aug 9, 2008, Technological development of the twenty-eighth century. [In Persian].
Beninghof , A.M. (2015). To Clone or Not To Clone? December2015 /January2016/ Volume 73/ Number 4 Co- Teaching: Making It Work Pages 10-15.
Course syllabuses for undergraduate elementary education at Farhangian University . (2014). fourth edition. [In Persian].
Eisner, Elliot. W. (1994). The Education Imagination: on the Design andEvaluation of School Programs. Third Edition. New York: MacMillan Publishing Company.
Eisuke, S. (2012). lesson study as an instrument for school reform: a case of japans, management in education, 26(4). 181-186.
Elliott, J.O. (2012). Building Educational Theory through Action Research, in Noffke, S and Somekh, B (Eds) The Sage Handbook of Educational Action Research, Singapore,Sage.
Esfandiari, Gh.R. (2001). Stress factors among students of Kurdistan University of Medical Sciences and their general health. Journal of Vetzkia University, 43. [In Persian].
Fernandez, C. (2008)Lesson Study: A Japanese Approach to Improving Mathematics Teaching and Learning, Lawrence Erlbaum Associate.
FUJII , Toshiakira. (2013). The Critical Role of Task Design in Lesson Study,Tokyo Gakugei University, Tokyo,JAPAN, ICMI Study 22: Task Design in Mathematics Education ,July 2013.
O’Connor, E. (2010(. Effect of lesson study on teachers mathematicalunderstanding. Unpublished Doctoral Dissertation, Capella University. Retrieved from http://www. proquest. umi. com.
Hajitabar Firouzjayi, M., Maleki, H.,. Ahmadi, Gh. (2016). Design and Verification of the Conceptual Model of Reducing the Distance of the Curriculum Planned, implemented and implemented in the General Education System of Iran (English), Journal of Theory and Practice in Curriculum, Spring And the summer of 2016. 7: 30-5. [In Persian].
Hoorizad, B. (2012). Studies, Participatory Research of School Employees (Teachers' Developmental Knowledge Development Technique, Developmental Dough in Education, Tehran: Mehrab Publishing. [In Persian].
Robert, M.R. (2010). Lesson Study: professional development and Itsimpact on science teacher self-efficacy. Unpublished Doctoral Dissertation, Columbia University. Retrieved from http:// www. Proquest . umi. com.
Saki, Reza . (2010). Study of Fundamentals, Principles and Methods of Implementation, Tehran First Printing: Publishing Co. Jihad University. [In Persian].
Sarkararani, M.R. (2007). Study: A model for the production of professional knowledge in school. The growth of school management. Sixth Period, 51: 10-12. [In Persian].
Sarkararani, M.R. (2011). A Model Study for Improving Mathematical Discourse in Classroom: A Case Study of Fukuyah Shima High School Mathematics Quarterly Journal of Educational and Vedic Research, 105, pp. 61-35. [In Persian].
Scherer, M. (2015). perspectives/WhatWe Didn' t Know When We Co- Taught. December2015/January2016/Volume 73/ Number 4 Co- Teaching: Making It Work Pages7-7.
Sibbald, T. (2010). The relationship between lesson study and selfefficacy. School Science and Mathematics, 109(8): 433-497.
Shaabani, H. (2004). Educational and Educational Skills, Position, Twelfth Edition: 241-219. [In Persian].
Stigler, J., Hibert, J. (2011). Educational Dissection, Translation by Mohammad Reza Sarkararani and Ali Reza Moghaddam, Fourth Edition, Tehran Publication. [In Persian].
Suzuki, Y. (2012). teachers ‘professional discourse in a Japanese lesson study, international journal for lesson and learning studies. 1(3): 216-231.
Marsigit. (2007). Mathematics teachers’ professional development through lesson study in Indonesia. Eurasia Journal ofMathematics, Science & Technology Education, 3(2): 141-144.
Ministry of Education, Secondary Education Vice, Secondary School of Education, Curriculum Development in Education, Bachelor of Educational Programs, Summer 2014. [In Persian].
Moameni Mahmoei, H., Karami., Mashhadi, A. (2010). Study the role of reducing the gap between the intended, implemented, and experienced curriculum of higher education. Two Quarterly Studies in Higher Education Curriculum. Year 1, Issue 2, Pages 110-90. [In Persian].
National Curriculum of the Islamic Republic of Iran . (2012). High Council for Education, Nov. 2012. [In Persian].
Yoshida, M. (1999). Lesson Study (Jugyou Kenkyuu) in Elementary School Mathematics in Japan: A Case Study. Paper Presented at the American Educational Research Association. (April 1999. Annual Meeting), Montreal, Canada