بررسی و ارزیابی دانش عملی معلمان زن هنرستان‌های فنی حرفه‌ای شهر الیگودرز: مطالعه ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی،واحد الیگودرز،دانشگاه آزاد اسلامی،الیگودرز،ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی،اراک،دانشگاه اراک،اراک،ایران.

3 مربی،دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،الیگودرز،ایران.

10.22034/trj.2023.62813

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی دانش عملی معلمان زن هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان الیگودرز در سال تحصیلی 1399/1400 بود. در این پژوهش ازنظر گردآوری داده‌ها از ترکیب روش‌های کیفی و کمی یعنی روش آمیخته استفاده ‌شد.در بخش کیفی پژوهش میدان تحقیق را کلیه‌ی معلمان زن هنرستان‌های فنی حرفه‌ای شهر الیگودرز بودند. روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، در بخش کیفی حجم نمونه مطرح نبود و تا رسیدن به اشباع نظری به‌وسیله روش گلوله برفی و متواتر ادامه داشت.ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود، و در بخش کمی نیز جامعه آماری را 650 نفر یعنی کلیه زنان هنرستان‌های فنی حرفه‌ای شهر الیگودرز بودند که از طریق فرمول کوکران 242نفر حجم نمونه را تشکیل دادند. در بخش کمی نیز بر اساس داده‌های گردآمده از بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته‌ای تنظیم و پس از برآورد ضریب پایایی و روایی آن در بین نمونه پژوهشی موردنظر توزیع شد. روایی بخش کیفی با استفاده از بررسی مجدد به‌وسیله محقق و در بخش کمی از روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. افزون بر این، کدگذاری داده‌ها با استفاده از الگوی براون و کلارک (2012)، به روش تحلیل مضمون انجام گرفت.  به‌این‌ترتیب که پس از جمع‌آوری مصاحبه‌ها، تماماً به‌صورت متن کتبی پیاده‌سازی شد و بامطالعه‌ی چندباره‌ی متن‌ها مضامین و کدهای مهم و مشابه شناسایی و استخراج شد.در بخش کمی نیز برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد، نتایج در بخش کیفی نشان داد که شناخت گسترده،  سواد دیجیتالی، دانش مدیریت کلاس، دانش وظیفه‌شناسی، دانش انگیزشی، دانش ارزشیابی، قابل احصاء بود. در بخش کمی نیز یافته‌ها نشان داد که با توجه به نتایج آزمون مجذور t هتلینگ می‌توان گفت بین میانگین مؤلفه‌های دانش عملی معلمان زن هنرستان تفاوت وجود دارد ( 05/ > p= ) به عبارتی می‌توان گفت میانگین وضعیت معلمان زن هنرستان حداقل در یکی از مؤلفه‌های دانش عملی بالاتر از متوسط بوده است (01/>p= ).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate The Practical Knowledge of Female Teachers of Technical And Vocational Colleges In Aligudarz City In The Academic Year 2020-2021

نویسندگان [English]

  • khalil ghaffari 1
  • Bahman Yasbolaghi Sharahi 2
  • nahid talebi 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Arak, Arak University, Arak, Iran.
3 Instructor, Master's degree student, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the practical knowledge of female teachers of technical and vocational colleges in Aligudarz city in the academic year 2020-2021. This research was done with a mixed approach. In the qualitative part, the phenomenological method and in the quantitative part the descriptive-survey method was used. Interviews and questionnaires were used for data collection. The data collection tool in quantitative part was a semi-structured interview with open-ended questions and in quantitative part was scholar made questionnaires. Targeted sampling continued until data saturation, which eventually reached saturation with 15 people. To analyze the data of the questionnaire, R and SPSS software with Hotelling t2 test and one-sample t-test were used and Friedman test was used for ranking the components. The results revealed that out of 12 identified components, 11 components have a good state in the qualitative part of the current study and only a favorable state was not observed in the component of output knowledge. The results of the ranking test showed that the knowledge and awareness-raising and education components have the highest role. The last rank is the output knowledge component with the lowest average. This study aimed to investigate the practical knowledge of female teachers of technical and vocational colleges in Aligudarz city in the academic year 2020-2021. This research was done with a mixed approach. In the qualitative part, the phenomenological method and in the quantitative part the descriptive-survey method was used. Interviews and questionnaires were used for data collection. The data collection tool in quantitative part was a semi-structured interview with open-ended questions and in quantitative part was scholar made questionnaires. Targeted sampling continued until data saturation, which eventually reached saturation with 15 people. To analyze the data of the questionnaire, R and SPSS software with Hotelling t2 test and one-sample t-test were used and Friedman test was used for ranking the components. The results revealed that out of 12 identified components, 11 components have a good state in the qualitative part of the current study and only a favorable state was not observed in the component of output knowledge. The results of the ranking test showed that the knowledge and awareness-raising and education components have the highest role. The last rank is the output knowledge component with the lowest average. on aggression in elementary school students in Aligudarz. The method of this research is Ali-Comparative, in which the researcher compared the effects of these games on the aggression of students in the studied groups. The statistical population of the present study is elective male elementary school students in the city of Aligudarz, of which 3908 Be In this research, using a simple random sampling, 50 students (including 22 students who, according to themselves, used rough computer games and 28 people who did not use it), from four elementary school boys The city of Aligudarz was randomly selected as the sample and then Eisenck's aggression test (1998) containing 29 double-ended questions (yes and no) was provided to them and asked to be kept confidential and without mentioning And your last name answers the test questions. To test the research hypothesis, t-test was used at a significant level of 0/05. The results showed that there is a significant difference between the means used. In other words, the use of rough computer games has affected the level of aggression among primary school boys in the city of Aligudarz, and there is a significant difference between the users and the unused users, so the main hypothesis of the research is rejected and the zero assumption is rejected. Also, the sub-effects of more than half of the users of the games tend to be violent computer games and tend to perform these games individually. In addition, the findings show that group use has a greater effect on aggression and can have more harmful effects on the psychological and social interaction of students in the future of their social relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical knowledge
  • Teachers
  • Professional technical vocational school
  • Aligudarz
Abdollahi, B., Dadjoy, A., & Yoseliani, GH. (2013). Determaining and validiating of profeshional characteristics in effectiveness teachers. Journal of educational innovations, 13 (49) pp 25-48. (in Persian)
Abdollahi, H. (2012). View to methods, techniques and skills of teaching,.tehran,.Allameh tabatabaee university publication.(in Persian)
Ahmadi, F., & Paseban Mousaabad, Z. (2016). Effects psychological of rang teachers on students, 2th cofforonce intrnatinal new researchs in education scienes and psychology, Iran, ghom, soorosh hekmat. (in Persian)
Ahmadi, S. (2015). Practical knowledge of elementary teachers in context classroom management, thesis of M, A, in humanities university of Kordestan. (in Persian)
Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teachers’ perceptions of     professional identity:  An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and teacher education, 16(7), 749- 764.
Ben-peretz, M. (2011). Teacher knowledge: what is it? How do we uncover it? What are its implications for scooling; teaching and teacher education; 27; 3-9
Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: a review of research       onwhat language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36(2), 1-109.                  
Bozorg, H., Mehrmohammadi, M., Talaei, E., & Mousapour, N. (2019). Compherhension of personal-practical knowledge, currer in teachers to must learne, Journal of theory and action in curriculum, 7 (13), 53-78. (in Persian)
Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds.), APA Handbook of Research Methods in Psychology (pp. 57-71). Washington DC: American Psychological Association
Car, W. (2006). Philosophy, methodology and action research. Journal of Philosophy of Education, 40(4), 421-435.
Connelly, F. M., Clandinin, D. J., & He, M. F. (1997). Teachers' personal practical knowledge on the professional knowledge landscape. Teaching and teacher education, 13(7), 665-674.
Eftekhari, A., Badri, A., Paydar, A., & Savadi, A. (2012). Analysis of conceptions rurals in life progredives and dimensions, Journal of rural researches, 3(3), pp 51-73. (in Persian)
Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: A study of practical knowledge.Fensterrmacher, G. D. (1994). Chapter 1: The knower and the known: the nature of knowledge in research on teaching. Review of Research in Education, 20, 3-56.
Fenna, S., Rick de, G., & Dubravka, K. (2017). Teacher educators’ personal practical knowledge of language; Pages 166-182 | 2017, Published online: 18 Sep 2017; https://doi.org/10.1080/13540602.2017.1368477
Fensterrmacher, G. D. (1994). Chapter 1: The knower and the known: the nature of knowledge in research on teaching. Review of Research in Education, 20, 3-56
focus on English as a foreign language in china. Teaching and Teacher Education, 25, 219-227.
Gholami, K., & Husu, J. (2010). How do teachers reason about their practice. Representing the epistemic nature of teachers’ practical knowledge.Teaching and Teacher Education, 26(8), 1520-1529.
Gholami, KH. (2013). Teaching models, curriculum demographi, unprinted. (in Persian)
Gholmohammadi, H. (2012). Review of problems and challengs in secondary schools new system in viewpoint of students Mazandaran, (research abstract),2th version. (in Persian)
Grossman, P. L. (1995). Teacher’s knowledge. International encyclopedia of teaching and teacher education: (Ed.), international encyclopedia of teaching and teacher education, pp. 20–24).
Hamzeloo, Z., & Nazari, F. (2020). Review of poshesh of teacher in school in viewpoint students female in secondary schools, Journal of new progresives in psychology &education. 3 (28) pp 84-92. (in Persian)
Hegarty, S. (2000). Teaching as a knowledge-based activity. Oxford Review if Education, 16 20-24.
Huber, J., Li, Y., Murphy, S., Nelson, C., & Young, M. (2014).Shifting stories to live by: Teacher education as a curriculum of narrative inquiry identity explorations. , 15(2), 176-189.
Hung, Y.-H. (2020). Exploration of teachers’ personal practical knowledge for teaching controversial public issues in elementary school classrooms. Journal of Social Studies Research, 44, 3.
Irannejad, M., Safarnavadeh, M., Mousapour, N., Azhari, M., &Mohammadshafieim, A.  (2020). Lived experience of teachers in new plan of teacher education iran, Journal of theory and action in curriculum, 8 (15), pp 5-36. (in Persian)
Karaağaçlı, Bahar Cemre. (2021). personal practical knowledge of enternational faculty: a case study.
Levin, B.B., & He Ye. (2008). Investigating the content and sources of preservice teachers’ personal practical theories (PPTs). Journal of Teacher Education, 59(1), 55-68.
Michael, F., Connelly, D., Jean, C., & Ming Fang, H. (1998). Teachers' personal practical knowledge on the professional knowledge landscape; 13, 7, 665-674.
Mollaeinejad, A. (2011). Profeshional characteristic of teacher students in elementary schools. Journal of educational innovations. 11 (44), 33-62. (in Persian)
Mousapour, N. (2018). Study of experiences in 1th practical plan to determining sterenghts &weakendes in Farhangian university. Research report, Tehran, Farhangian university. (in Persian).
Noorbakhsh, H. (2002). Review of bahremandi units of Esfahan education centers of tajhizat in comprasion with standards. Research abstracts, Esfahan education centers. (in Persian)
Salehi, K.,Vazinabadi, H., & Parand, K. (2009),.Apply of systematic aproche  in evaluation of quality in secondary,case study secondary female iv Tehran city,.journal of educational innovations, 8 (29) pp 152-203. (in Persian)
Schon, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. (Reprinted in 1995).
Schwab, J. (1983). The Practical 4: Something for Curriculum Professors to do. Curriculum Inquiry.13, 257.
Schwab, J. J. (1978). The practical: A language for curriculum. In I. Westbury. & N. J. Wilkof. (Eds.).
Sharifnia, S., Ebadi, A., & Hekmatafshar, M. (2013). Characteristics of good teacher in view of students and teachers in hospital. A quantitative study, Journal of tandorosti nasim, 2 (1), pp 1-10. (in Persian)
Shirzad, S. (2012). Teachers cover and psychology context. Journal Roshd moalem, 2 (1) pp 38-39. (in Persian)
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. In & M. W. Hartley (Ed.), Teacher education: Major themes in education. (pp. 118–145). New York: Routledge.
Tsang, Wai. (2004). Teachers' personal practical knowledge and interactive decisions. Language Teaching Research - LANG TEACH RES. 8. 163-198.
Xu, S., & Connelly, M. (2009). Narrative inquiry for teacher education and development:
Zarghani, A., Khandaghi maghsoud, A., Aabasi varaki, B., & Mousapour N. (2015). Relations theoretical &practical knowledge in paradigms implementations curriculum. Cofforences of Iranian curriculum studies, Farhangian university, Hormozgan university. (in Persian)