کلیدواژه‌ها = آموزش
تبیین عناصر برنامه درسی مبتنی بر طبیعت برای دوره ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 142-103

سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری


مقایسه اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی و حل‌مساله بر تعامل معلم و دانش آموز

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 146-130

https://doi.org/10.34785/J012.2020.898

بهروز زینلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ لیلا نیرومند؛ افسانه مظفری


تاثیر آموزش به زبان مادری بر نشاط و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو زبانه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 260-239

https://doi.org/10.34785/J012.2020.408

عادل محمدی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میر عباسی


ارائه مدلی جهت ارتقای کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 227-249

10.34785/J012.2019.782

مریم صالحی زاده؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی؛ حسن قلاوندی