مطالعه اثر آموزش و تدریس به‌صورت ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی رشته‌های فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی (آموزش از دور)، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام؛

2 استاد دانشگاه پیام نور؛

3 دکترای برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران؛

4 استادیار دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

چکیده

هدف: آموزش الکترونیکی با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی توانسته است بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام‌های آموزشی را رفع کند و دگرگونی‌های اساسی در آموزش و یادگیری ایجاد نماید؛ ما آموزش الکترونیکی محض همواره با مشکلات عدم تعاملات انسانی و عاطفی، ارتباطات چهره‌به‌چهره در کلاس و نبود درک مناسب از فضاهای مجازی آموزشی روبه‌رو است، به‌گونه‌ای‌که فراگیران به‌تنهایی و بدون هیچ تعاملی با معلم یا دیگر یادگیرندگان کار می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای است
روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. به‌منظور سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش‌آزمون  پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونة آماری، متشکل از دو گروه دانش آموزان هنرستان فنی و حرفه‌ای شرکت‌کننده در برنامه آموزش ترکیبی شهرستان خدابنده بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس، یکی از این گروه‌ها به‌عنوان گروه آزمایش و دیگری به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. تعداد فراگیران در این گروه‌ها 30 نفر بودندکه در دو گروه 15 نفری (گروه گواه و آزمایش) قرار گرفتند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌ای محقق ساخته جهت سنجش میزان یادگیری فراگیران بود. جهت تعیین روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و جهت پایایی از روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که 96/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه  و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزش ترکیبی در آموزش دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای موجب افزایش میزان یادگیری دانش‌آموزان می شود.

کلیدواژه‌ها


Ibrahim, A. (2006), success factors in vocational education and training systems, the growth of vocational education.
Asare, A (2007). Adaptive Studies of Secondary Education in Selected Countries, Tehran, Yadvare Publishing Book, [In Persian].
Bonk, C.J., Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments:Global perspectives, local designs, San Francisco: Jossey Bass/Pfeiffer.
Eddy, E.R., Tannenbaum, S.I. (2003). Transfer in an e-learning context, In Holton,E. F. & Baldwin, T. T. (Eds.), Improving learning transfer in organizations, pp161-194,San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.
Farhadi, R. (2005). Electronic Learning New Paradigm in the Information Age, Journal of Gall,M.Borg,w.Gall,J.(1942).Qualitative and quantitative research methods in education and
   psychology,Translat by Ahmadreza Nasr(1389),Volum II,Trhran:SAMT, [In Persian].
Garrison, D.R., Cleveland-Innes, M. (2004). Critical factors in student satisfaction and success: Facilitating student, role adjustment in online communities of inquiry. In Bourne J., & Moore, J. C. (Eds.), Elements of quality online education: Into the mainstream, Vol. 5 in the Sloan-C Series, pp. 47-58
Graham, C.R. (2006). Blended learning systems: definition, current trends, and future directions, In: Bonk, C.J. Graham, C. R. (Eds.), The handbook of blended learning:Global perspectives, local designs, Pfeiffer San Francisco, pp. 3-21
Osguthorpe, T.R., Graham, R.C. (2003), Blended learning environments, Quarterly Review of Distance Education, 4(3): 227-233
Harris, P. (2005), Blended learning fuels sales at Toshiba, Learning Circuits, Retrieved at: http://www.learningcircuits.org/2005/nov2005/0511_Toshiba_Harris. Htm
Huang, R., Ma, D., Zhang, H. (2008), “Towards a design theory of blended learning curriculum, In Fong, J. Kwan, R. & Wang, F. L. (Eds.), ICHL, 2008, LNCS 5169, pp.66–78.
KHlaghi, A. (2006). The role and importance of technical and vocational education in
   economic development, the growth of vocational education Science and Technology, 21(1).
Kim, K.J., Bonk, C., Teng, Y.T. (2009). The present state and future trends of blended learning in workplace learning settings across five countries, Asia Pacific Education Review, 10(3):299-308.
UNESCO. (1382). Technical and vocational education in the 21st century, translation by
   Abdolhossein Nafisi, Tehran .
UNESCO. (1973). Teaching and Training of Technical and Vocational Teachers, Translation by Iqbal Qasemi Pouya, Office of Research and Planning, Vice-President of Vocational Education and Training, Fatemi Publishing
Van Dam, N., Andrade, M. (2005). Supercharge your blended learning, Chief Learning Officer, Retrieved at:http://www. clomedia.com/ content/ templates/clo_ article.asp? articleid=916 &zoneid=77.
Vandenbosch, T., Beniest, J. (2008). Some experiences in blended learning for agriculture and natural resources management, Retrieved at:http://Wikieducator.org/PCF5: Some Experiences in Blended Learning for Agriculture and Natural Resources Management
Twomey, A, (2004), Web-based teaching in nursing: lessons from the literature,Journal of Nurse Education Today, 24(6): 452-8.
Rossett, A. (2006), Beyond the talk about blended learning, Chief Learning Officer,Retrieved, at: http://www.clomedia.com/content/templates/clo_webonly.asp?article id= 1235&zoneid=78.
Schweizer, K., Paechter, M., Weidenmann, B. (2003). Blended learning as a strategy to improve collaborative task performance, Journal of Educational Media,28(2-3): 211-224.