کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزش خواندن در فضای مجازی مبتنی بر تعامل معلم-دانش‌آموز و والد-کودک برای دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 42-61

ناهید سلیمانی شبیلو؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر


الگوی مشارکت والدین در فرایند آموزش مجازی مدراس ابتدایی: مطالعه کیفی در دوران همه‌گیری کووید-19

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 305-277

https://doi.org/10.34785/J012.2022.035

اکرم جعفر زاده؛ مرتضی طاهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ عباس عباس‌پور