الگوی مشارکت والدین در فرایند آموزش مجازی مدراس ابتدایی: مطالعه کیفی در دوران همه‌گیری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

https://doi.org/10.34785/J012.2022.035

چکیده

در دوران همه‌گیری کووید- 19 و غیر­حضوری شدن آموزش، مشکلات زیادی برای والدین و دست­اندرکاران آموزش به خصوص در مدارس ابتدایی به دلیل بی‌سابقه بودن شرایط پیش‌آمده و نبود تجربه قبلی و الگوی مدون ایجاد شد. هدف از این مطالعه کیفی کاوش تجارب والدین، معلمان، مدیران مدراس در این دوران به منظور ارائه الگویی تجربی از فرایند مشارکت والدین در آموزش مجازی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه­ساختار­یافته با والدین، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1399 و 1400 گردآوری شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری دور اول و کدگذاری دور دوم یا کدگذاری الگو بر اساس روش‌های کدگذاری اکتشافی مایلز و همکاران (2020) ، تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل سه گانه بهبود تجربیات آموزشی دانش­آموزان، حمایت عاطفی و تعامل و ارتباط با محیط و مدرسه، والدین را به سوی «مشارکت در آموزش مجازی دانش­آموزان» سوق می‌دهد. این مشارکت در دو بعد مراقبت آموزشی و نظارت و کنترل فرزندان نمود پیدا می‌کند. مشارکت والدین و اجتماع مدرسه در شرایط یکسانی رخ نمی‌دهد و متأثر از عوامل نهادی و زیرساختی، استفاده از توانایی­های والدین در اجرای برنامۀ­ درسی و حمایت آن‌ها از یادگیری فرزندان است. شرکت‌کنندگان گزارش دادند کاربرد روش­های تعاونی و کمک­رسانی و روش­های مبتنی بر فعالیت­های اجتماعی منجر به درک مشارکت والدین به عنوان ضرورتی اجتماعی و مدنی شد و در بهبود فرایندهای تدریس و یادگیری دانش‌آموزان اثر داشت. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند به عنوان چارچوبی برای مدارس و مؤسسات آموزشی در جهت استفاده از ظرفیت والدین خصوصاً در آموزش مجازی به عنوان راهبردی مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parents' Participation Model In The Virtual Education Process of Primary Schools: a Qualitative Study During The Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • akram Jafarzadeh 1
  • Morteza Taheri 2
  • Mahmoud Abolghasemi 3
  • Abbas Abbaspour 4
1 PhD student, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Professor of Educational Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

We live in an unexpected and unprecedented time. The current pandemic has had a huge impact on global education, with more than 1.6 billion students unable to go to school (UNESCO, 2020). To ensure continuity of learning, educational institutions have started using technology to provide online learning programs to students. This new habit not only has a different meaning for learners, but also for parents and teachers. During the epidemic, many problems were created for parents and educators, especially in primary schools, due to the unprecedented conditions and the lack of previous experience and a codified model. The responsibilities of parents or guardians in online courses are different, which is why parents/guardians will face different obstacles trying to engage their students in online learning. Hence, whether it is a traditional learning environment or the current teaching environment. At a distance, it is essential for parents to actively participate in their child's online learning. Therefore, the concept of parents' participation in education, now and in the era of online education and due to the problems caused by the spread of Covid-19, has received increasing attention from educational researchers at the world level more than ever before (Zhang et al., 2020). E-learning tools have played an important role during the pandemic, helping schools and universities to facilitate learners' learning during university and school closures (Sobbed et al., 2020). While adapting to new changes, the readiness of teachers, students and even parents to use them should be measured and supported. Therefore, the purpose of this qualitative study is to explore the experiences of parents, teachers, and madrasa administrators in this era in order to provide an experimental model of the process of parents' participation in the virtual education of primary school students. Research data were collected through semi-structured interviews with parents, teachers and principals of primary schools in Tehran in the academic years of 2019 and 2014. The data obtained in the two stages of first-round coding and second-round coding or pattern coding were analyzed based on Miles et al.'s (2020) exploratory coding methods. The findings of the research showed that the three factors of improving students' educational experiences (meeting with school officials to obtain information, cooperating with schools through practical work or financial assistance, using school facilities, providing resources and facilities for extracurricular activities, providing resources and facilities for the curriculum, participating in joint activities with schools), emotional support (helping to reduce anxiety and psychological pressure, participation through creating teaching and learning opportunities, facilitating the teaching and learning process with regard to more knowledge) through participation, emotional support in the implementation of lesson projects through participation, creating opportunities for raising an informed and responsible generation) and interaction and communication with the environment and school (participation of parents as teachers and substitutes, social support in the implementation of lesson projects with institutions different society, assistance in the implementation of education methods according to the recognition of local and natural facilities, the positive effect of cooperation on children, parents' participation, the need of today's education society, attention to the educational role of parents, participation as a social and civil necessity), parents It leads to "participation in the virtual education of students". This participation in two dimensions of educational care (supporting the fulfillment of duties, expecting the final supervision of an adult in school affairs, school support for teacher-parent communication, strengthening life skills and encouraging responsibility for fulfilling personal duties, taking care of children During virtual exams (and supervision and control of children) providing facilities and infrastructure in the form of mobile phones, using different educational media, ensuring the coverage of internet services during distance education, familiarization with scientific literacy and media literacy, Granting permission for activities outside the home during the covid-19 pandemic shows an increase in children's interest in learning at home. The participation of parents and the school community does not occur in the same conditions and is affected by institutional and infrastructure factors (using the capacity of "Parents and Teachers Association" organizations and special committees and local communities to help school affairs, establish rules and regulations and guidelines People's participation at the level of education; more communication between parents and their children's education; more parental support for school officials; increasing the academic progress of students; greater adaptation of school programs to local and indigenous needs; promoting the intellectual and practical development of parents and accordingly that society; speeding up the process of educational reforms at the school level; better and easier implementation of school programs and better evaluation of students), using the abilities of parents in implementing the curriculum (providing the necessary suggestions for developing the curriculum, helping teachers in teaching, Evaluating students together with the teacher, participating in the design of special education, participating in the evaluation of implemented curricula (and supporting their children's learning), providing the necessary suggestions to modify and improve the implemented curricula, monitoring the implementation of school programs, designing and leading extracurricular activities, Monitoring the income and expenses of the school). The participants reported the use of cooperative and assistance methods (parents' emotional support for students' participation, student-teacher interaction, encouraging and modeling parents, strengthening parents in matters related to virtual education, training parents in the field of social interactions between parents and children. During participation activities, improving home and school communication through technology and media use) and methods based on social activities (activating specialized committees and delegating authority and monthly meetings, allocating credits and budgets needed for Necessary trainings, support for parents' participation in cultural publications and cultural building, creating a positive attitude and creating communication networks) led to the understanding of parents' participation as a social and civic necessity and had an effect on improving the teaching and learning processes of students. The results of this research can be used as a framework for schools and educational institutions to use the capacity of parents, especially in virtual education, as a complementary strategy. As a result, parental involvement is related to their child's performance in online learning. Most parents reported more involvement in communicating with the school in their children's online learning compared to collaborating with the community and making decisions with teachers and parents. Parents also provided their perspectives, practices, and experiences regarding the benefits and challenges they received during their children's online learning. The results showed that the majority of parents have become more active in helping their children. They also saw that they had a healthier relationship with their children and that they were more involved in activities. They also admitted that they struggle with time management. But these parents stated in the interviews that they also have special methods to help their children participate in online learning. According to these findings, the researchers also found that parents believe their children are receiving quality education, which can be reflected in their positive views of online learning and their participation. In fact, the current research has provided insights about the basic mechanisms of parental involvement that affect children's academic performance during school closures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Participation
  • Virtual Education
  • Covid 19 Epidemic
  • Collaborative Education
Abuhammad, S. (2020). Barriers to distance learning during the COVID-19 outbreak: A qualitative review from parents’ perspective. Heliyon6(11), e05482.
Addi-Raccah, A., & Grinshtain, Y. (2016). Teachers' capital and relations with parents: A comparison between Israeli Jewish and Arab teachers. Teaching and Teacher Education60, 44-53.
Al Salami, M. K., Makela, C. J., & De Miranda, M. A. (2017). Assessing changes in teachers’ attitudes toward interdisciplinary STEM teaching. International Journal of Technology and Design Education27(1), 63-88.
Alharthi, M. (2022). Parental Involvement in Children's Online Education during COVID-19; a Phenomenological Study in Saudi Arabia. Early Childhood Education Journal, 1-15.
Anthony, C. J., & Ogg, J. (2019). Parent involvement, approaches to learning, and student achievement: Examining longitudinal mediation. School Psychology34(4), and 376.
Antipkina, I., & Ludlow, L. H. (2020). Parental involvement as a holistic concept using Rasch/Guttman scenario scales. Journal of Psychoeducational Assessment38(7), 846-865.
Austin-Ohanenye, G. (2021). Teachers’ and parents’ perceptions of parental involvement in elementary students’ education: A phenomenological study .proquest.11(1/3),6-30.
Azemi, K., & Moradizadeh, S. (2021). Developing and Examining the Causal Model of Academic Achievement of Primary School Students Based on Parents' Motivations for Involvement with the Mediating Role of Parental involvement in School Affairs. Journal of Applied Family Therapy2(2), 211-233.
Azorín, C. (2020). Beyond COVID-19 supernova. Is another education coming? Journal of Professional Capital and Community.5 (3/4), 381-390.
Barger, M. M., Kim, E. M., Kuncel, N. R., & Pomerantz, E. M. (2019). The relation between parents’ involvement in children’s schooling and children’s adjustment: A meta-analysis. Psychological bulletin145(9), 855.
Bascia, N., & Hargreaves, A. (2014). The sharp edge of educational change: Teaching, leading and the realities of reform. Routledge.1-265.
Bhamani, S., Makhdoom, A. Z., Bharuchi, V., Ali, N., Kaleem, S., & Ahmed, D. (2020). Home learning in times of COVID: Experiences of parents. Journal of education and educational development7(1), 9-26.
Boonk, L., Gijselaers, H. J. M., Ritzen, H., & Brand-Gruwel, S. (2018). A review of the relationship between parental involvement indicators and academic achievement. Educational Research Review, 24, 10–30.
Borup, J., West, R. E., Graham, C. R., & Davies, R. S. (2014). The adolescent community of engagement framework: A lens for research on K-12 online learning. Journal of Technology and Teacher Education22(1), 107-129.
Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education15(1), 1-126.
Başaran, Z., Doğanay, M., Çolak, S., & Erdal, R. (2019). Fitness Merkezi Üyelerinin Egzersiz Bağımlılığı, Mutluluk Ve Yaşam Doyumlarının Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi. Onur Kurulu. 347-360.
Bubb, S., & Jones, M. A. (2020). Learning from the COVID-19 home-schooling experience: Listening to pupils, parents/carers and teachers. Improving schools23(3), 209-222.
Burgess, S., & Sievertsen, H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education.Scientific Research, 8(9), 1-31.
Chaturvedi, K., Vishwakarma, D. K., & Singh, N. (2021). COVID-19 and its impact on education, social life and mental health of students: A survey. Children and youth services review121, and 105866.
Cheung, C. S. S., & Pomerantz, E. M. (2011). Parents’ involvement in children’s learning in the United States and China: Implications for children’s academic and emotional adjustment. Child development82(3), 932-950.
Chowa, G. A., Masa, R. D., & Tucker, J. (2013). The effects of parental involvement on academic performance of Ghanaian youth: Testing measurement and relationships using structural equation modeling. Children and Youth Services Review35(12), 2020-2030.
Dong, C., Cao, S., & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Children and youth services review118, and 105440.
Dotterer AM., & Wehrspann E. (2016). Parent involvement and academic outcomes among urban adolescents: Examining the role of school engagement. Educational Psychology, 36(4), 812–830.
Elahi, Z., Hajitabar Firouzja’Ee, M., & Abedini, M. (2020). Multiple Dimensions of Parental Involvement and their Role in Academic Motivation of Primary School 6th Graders, Journal of Family and Research, 17(1), 103-126.
Elwyn, N., Banaji, S., Hadjithoma‐Garstka, C., & Clark, W. (2011). Providing a platform for parents? Exploring the nature of parental engagement with school learning platforms. Journal of Computer Assisted Learning, 27(4), 314-323.
Epstein, J.L. (2021) School and Family Partnerships. Report No. 6; Center on Families, Communities, Schools & Childrens’ Learning: Baltimore. MD, USA, 1992; 3–25
Ewing, L. A., & Cooper, H. B. (2021). Technology-enabled remote learning during COVID-19: perspectives of Australian teachers, students and parents. Technology, Pedagogy and Education, 30(1), 41–57.
Faraskhah, M. (2021). Qualitative research method in social sciences. Tehran: Agah.1-225.
Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). COVID-19 and Remote Learning: Experiences of Parents with Children during the Pandemic. Am. J. Qual. Res, 4(3), 45–65.
Goodall, J. (2016). Technology and school–home communication. International Journal of Pedagogies & Learning, 11, 118–131.
Grolnick, W. S., & Slowiaczek, M. L. (1994). Parents’ involvement in children’s schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model. Child Development, 65(1), 237–252.
Gugiu, P.C., Gugiu, M.R., Barnes, M., Gimbert, B., & Sanders, M. (2019).The Development and Validation of the Parental Involvement Survey in their Children’s Elementary Studies (PISCES). J. Child Fam. Stud. 28, 627–641.
Haisraeli, A., & Fogiel-Bijaoui, S. (2021) Parental involvement in school pedagogy: a threat or a promise? Educational Review, 1-21.
Hargreaves, A., & Fullan, M. (2015). Professional capital: Transformng teaching in every school. Teachers College Press, 1-50.
Harpaz, Y. (2018). How to design educational environment in 6 steps, or: How to think education. Poalim Library, 163-166.
Hohlfeld, T. N., Ritzhaupt, A. D., & Barron, A. E. (2010). Connecting schools, community, and family with ICT: Four-year trends related to school level and SES of public schools in Florida. Computers & Education, 55(1), 391–405.
Hollingworth, S., Mansaray, A., Allen, K., & Rose, A. (2011). Parents’ perspectives on technology and children’s learning in the home: Social class and the role of the habitus. Journal of Computer Assisted Learning, 27(4), 347–360.
Hornby, G., & Blackwell, I. (2018). Barriers to parental involvement in education: An update. Educational Review, 70(1), 109–119.
Horvat, E. M., Weininger, E. B., & Lareau, A. (2003). From social ties to social capital: Class differences in the relations between schools and parent networks. American Educational Research Journal, 40(2), 319–351.
Hubers, M. D. (2020). Paving the way for sustainable educational change: Reconceptualizing what it means to make educational changes that last. Teaching and Teacher Education, 93(1), 1-45.
Kong, Q. (2020). Practical Exploration of Home Study Guidance for Students during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Hangzhou Liuxia Elementary School in Zhejiang Province, China. Sci. Insigt Edu, 5, 557–561.
Levin, B., & Riffel, A. (2019). Schools and the changing world. Routledge.
Liu, F., Black, E., Algina, J., Cavanaugh, C., & Dawson, K. (2010). The validation of one parental involvement measurement in virtual schooling. Journal of Interactive Online Learning, 9(2), 105–132.
Mishra, P. (2019). Considering contextual knowledge: The TPACK diagram gets an upgrade. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 35(2), 76–78.
Mousavi, S. F., Jafari, F., Dehshiri, G., & Rowshani, S. (2022). The effect of parent alliance learning self-regulation and social competence in girl adolescents: The Mediating Role of parental involvement, Journal of Applied Counseling, 11(2), 21-44.
Nitecki, E. (2015). Integrated school-family partnerships in preschool: Building quality involvement through multidimensional relationships. School Community Journal, 25(2), 195–219.
Núñez, J. C., Pascual, S., Suárez, N., & Rosário, P. (2021). Perceived parental involvement and children’s homework engagement at the end of Primary Education: A cluster analysis. Revista De Psicología y Educación, 16(1), 88–103.
Nyanamba, J. M., Liew, J., & Li, D. (2022). Parental burnout and remote learning at home during the COVID-19 pandemic: Parents’ motivations for involvement. School Psychology, 37(2), 160-172.
Park, S., Stone, S. I., & Holloway, S. D. (2017). School-based parental involvement as a predictor of achievement and school learning environment: An elementary school-level analysis. Children and Youth Services Review, 82, 195–206.
Sabater, S. A. (2018). Does parental involvement matter? A comparison of the effects of two different types of parental involvement on urban elementary students' academic performance. 10978787, 1-24.
Sorensen, C. (2012). Learning online at the K-12 level: A parent/guardian perspective. International Journal of Instructional Media, 39(4), 297-307
Spinelli, M., Lionetti, F., Setti, A., & Fasolo, M. (2020). Parenting Stress during the COVID-19 Outbreak: Socioeconomic and Environmental Risk Factors and Implications for Children Emotion Regulation. Fam. Process, 60(2), 639-653.
Stronge, J. H. (2018). Qualities of effective teachers. ASCD.
Thoonen, E. E. J., Sleegers, P. J. C., Oort, F. J., Peetsma, T. T. D., & Geijsel, F. P. (2011). How to improve teaching practices: The role of teacher motivation, organizational factors, and leadership practices. Educational Administration Quarterly, 47(3), 496–536.
Townsley, M., Buckmiller, T., & Cooper, R. (2019). Anticipating a second wave of Standards-Based grading implementation and understanding the potential barriers: Perceptions of high school principals. NASSP Bulletin, 103(4), 281-299.
UNESCO (2020). Education: From disruption to recovery. Retrieved July 8, 2020.
Van der Heijden, H. R. M. A., Geldens, J. J. M., Beijaard, D., & Popeijus, H. L. (2015). Characteristics of teachers as change agents. Teachers and Teaching, 21(6), 681–699.
Wang H., Chen Y., Yang X., et al. (2022). Different associations of parental involvement with children’s learning of Chinese, English, and math: a three-wave longitudinal study .European Journal of Psychology of Education. . Feb: 1-17.
Wilder, S. (2014). Effects of parental involvement on academic achievement: A meta-synthesis. Educational Review, 66(3), 377–397.
Willemse, T. M., Thompson, I., Vanderlinde, R., & Mutton, T. (2018). Family-school partnerships: A challenge for teacher education, 44(3), 252-257.
Wolthuis, F., van Veen, K., de Vries, S., & Hubers, M. D. (2020). Between lethal and local adaptation: Lesson study as an organizational routine. International Journal of Educational Research, 100, 101534.
Woofter, S. (2019). Book Review: Building Equity: Policies and Practices to Empower All Learners. American Journal of Qualitative Research, 3(1), 136-139.
Yemini, M., & Maxwell, C. (2021). Mobilities of policy and mobile parents – Creating a new dynamic in policy borrowing within state schooling. Globalisation, Societies and Education, 19(1), 70–80.
Yemini, M., Maxwell, C., & Mizrachi, M. (2019). How does mobility shape parental strategies – A case of the Israeli global middle class and their ‘immobile’ peers in Tel Aviv? Globalisation, Societies and Education, 17(3), 324–338.
Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a catalyst for educational change. PROSPECTS, 49(1), 29–33.