نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 7-21]
 • احمدی، پروین بررسی تناسب زمان اختصاص یافته به درس جامعه شناسی با عناصر محتوا، روش تدریس و ارزشیابی از منظر ذینفعان برنامه درسی (متخصصان، دبیران و دانش آموزان ) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 59-71]
 • احمدی، رئوف تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-22]
 • ایزدی، صمد تدریس گروهی: موانع و چالش‌های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-58]
 • اقا محمدی، سمیه تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 81-89]

ب

 • باقری، خسرو مبانی فلسفی و معرفت شناسی روش های پژوهش در یادگیری و آموزش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-14]
 • بیجنوند، فرامرز تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-45]

پ

 • پریشانی، ندا تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 81-89]

ح

 • حاتمی، جواد تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • حیدری، مژگان معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 7-21]

د

 • درویشی ازگله، مختار طراحی الگوی تدریس مفهوم محور در درس علوم و بررسی نقش آن بر مهارتهای تفکر(خلاق ، انتقادی) دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 73-80]

ر

 • رحمتی، فرهنگ سا خت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سبک های مقابله ای A,B,C,D دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان در خصوص مدیریت کلاس درس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-33]
 • رشیدی، زهرا طراحی الگوی تدریس مفهوم محور در درس علوم و بررسی نقش آن بر مهارتهای تفکر(خلاق ، انتقادی) دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 73-80]
 • رضایی، علی محمد سا خت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سبک های مقابله ای A,B,C,D دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان در خصوص مدیریت کلاس درس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-33]
 • رضایی، کیهان نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ایجاد ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم تجربی به عنوان پژوهش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-93]
 • رضایی قادی، زینب تدریس گروهی: موانع و چالش‌های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-58]

ز

 • زندی، بهمن معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 7-21]

ش

 • شیخ زاده، مصطفی ارزیابی درونی برنامه درسی، ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان )مطالعه موردی: مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان ارومیه( [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • شیربگی، ناصر نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ایجاد ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم تجربی به عنوان پژوهش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-93]

ص

 • صفری، ثنا نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ایجاد ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم تجربی به عنوان پژوهش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-93]

ض

 • ضرغامی همراه، سعید تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-45]

ع

 • عزیزی نزاد، بهاره ارزیابی درونی برنامه درسی، ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان )مطالعه موردی: مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان ارومیه( [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • عظیمی، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی درسال تحصیلی 91-90 [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • علیپور، احمد معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 7-21]

ف

 • فتحی اذر، اسکندر تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • فرید، ابوالفضل اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی درسال تحصیلی 91-90 [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • فرزاد، ولی اله معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 7-21]

ق

 • قادری، مصطفی مطالعه فرهنگ علمی دانش‌آموزان بر اساس مدل‌های یاددهی-یادگیری فرهنگی علوم کاستا- فلان در برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-79]
 • قائدی، یحیی تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-45]
 • قربانعلی پور، مسعود اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی درسال تحصیلی 91-90 [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]

ک

 • کاردان، ژیلا تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • کیان، مرجان کاربست رویکرد نوین «تربیت هنری دیسیپلین محور» در آموزش هنر به دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-109]
 • کرزه بر، فریناز بررسی تناسب زمان اختصاص یافته به درس جامعه شناسی با عناصر محتوا، روش تدریس و ارزشیابی از منظر ذینفعان برنامه درسی (متخصصان، دبیران و دانش آموزان ) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 59-71]
 • کریمی، بهروز سا خت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سبک های مقابله ای A,B,C,D دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان در خصوص مدیریت کلاس درس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-33]
 • کرم کار، سودا مطالعه فرهنگ علمی دانش‌آموزان بر اساس مدل‌های یاددهی-یادگیری فرهنگی علوم کاستا- فلان در برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-79]
 • کریم نژاد، سکینه ارزیابی درونی برنامه درسی، ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان )مطالعه موردی: مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان ارومیه( [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]

م

 • محمودنیا، علیرضا تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-45]
 • میرشاه جعفری، سید ابراهیمی تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 81-89]
 • معروفی، یحیی تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-22]

ن

 • نیلی، محمد رضا تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 81-89]

و

 • وزیری، مژده بررسی تناسب زمان اختصاص یافته به درس جامعه شناسی با عناصر محتوا، روش تدریس و ارزشیابی از منظر ذینفعان برنامه درسی (متخصصان، دبیران و دانش آموزان ) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 59-71]

ه

 • هاشمی، سهیلا تدریس گروهی: موانع و چالش‌های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-58]

ی

 • یوسف زاده، محمد رضا تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-22]