کلیدواژه‌ها = یادگیری
بررسی تاثیر آموزش فیزیک با رویکرد مدل سازی بر بهبود یادگیری و رفع کج فهمی های دانش آموزان

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 272-254

ابوالفضل عزیزی؛ فاطمه احمدی؛ جاوید ضمیرانوری؛ رضا رشیدی


نقش فرهنگ خوش‌بینی علمی در بهبود یادگیری فراگیران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 252-236

سید علیرضا سید اردوبادی


تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-14

سمیه مبصر ملکی؛ مرجان کیان