بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بررسی تأثیر آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت در کلاس‌های چندپایه روستاهای منطقه سردشت از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با روش تدریس به پایه‌های مختلف به‌صورت مستقل می‌باشد.
روش: روش تحقیق در این پژوهش طرح شبه‌آزمایشی پیش- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی‌روستاهای دارای کلاس چندپایه شهرستان سردشت بود که از میان آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری خوشه ای دو مرحله‌ای، دو کلاس چندپایه 20 نفری واجد شرایط به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های پژوهش از طریق آزمون محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان موضوع درسی به تأیید رسیده جمع‌آوری شده است. پایایی آزمون نیز از طریق همبستگی اسپیرمن مقدار 86/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از شاخص‌های آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس یک‌راهه استفاده شده است.
یافته‌ها: داده‌های کمی ‌تفاوت معناداری را بین نتایج دو گروه نشان می‌دهد. آموزش گروهی با توجه به پتانسیلی که برای درگیر نمودن دانش‌آموزان در فرایند یادگیری و افزایش حس همکاری دارد به مراتب یادگیری بیشتری را در یادگیرنده به‌وجود می‌آورد در نتیجه فرضیه پژوهش یادگیری دانش‌آموزان آموزش‌دیده با روش تدریس همزمان موضوعات مشترک با پیچیدگی متفاوت در پایه‌های گوناگون از یادگیری دانش‌آموزان آموزش‌دیده با روش آموزش مستقل به هر پایه، بیشتر می‌باشد" تأیید می‌گردد

کلیدواژه‌ها


Aghazadeh, M. Fazli, R. (2009). Training guide in multigrade classes. Ayezh Publishing. Eighth edition, [in persian].
Aina, O. E. (2001). Maximizing learning in early childhood multiage classrooms: Child, teacher, and parent perceptions.Early Childhood Education Journal, 28(4): 219-224.
Alkhateb, H. M., Jemaah, M. (2002). Co- operative learning and Algebra Perfor- mance of Eight Grade Students in unit- ed Arab Emirates. Journal of Contem- porary Educational Psychology, 6: 245-257.
Anderson, J.L. (1996). Instructional practices and attitudes of teachers in one- and two- room schools in the seventh- day Adventist school system in north America. ProQuest Dissertations & Theses Global.
Azizi, N. Hossein Panahi, Kh. (2013). Comparison of Academic Achievement of Secondary Basic Students of Multigrade Classes with Normal School Students in Persian Language Skills. Quarterly Journal of Shahed University, 20(3), [in persian].
Berry, C. (2001). Achievement effects of multigrade and monograde primary schools in the Turks and Caicos Islands. International Journal of Educational Development 21: 537-552.
Christensen, L. B. (2008). Experimental methodology. (Translated by Delavar, A.). tehran, Roshd press, [in persian].
Dimevar, M. (2016). Modernize and improve learning in multigrid classes with the integration approach. Tehran, Publication of the Institute for Cultural Excellence, First Edition, [in persian].
Diwan, R. (2015). Small schools in rural India:‘Exclusion 'and ‘inequity 'in hierarchical school system. Policy Futures in Education, 13(2): 187-204.
Enayati, T, Zameni, F, Movahedian, M.(2016). Classroom Management Strategies of Multigrid Schools with Emphasis on the Role of Technology. IJVLMS. 2016;7(2):.
Fathi Azar, E. (2012). teaching: Methods & Techniques. Tabriz: Tabriz University Publication, [in Persian].
Fazli, R. (2010). Six Key Points to Teach in Multigrid Classrooms. Journal of Growth in Elementary Education, 14(1) [in persian].
Gillies, R. (2008). The Effects of Cooperative Learning on Junior High School Students' Behaviors, Discourse and Learning during a Science-Based Learning Activity. School Psychology International, 29(3): 328-347
Kamel, sh. A. (2010). Multigrade Education. Social Foundations of Education EDUC 521.
Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E., Dochy. F. (2013). A meta- analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings? Educational Research Review, 10: 133-149
Linehan, S. (2012). The Difference Between Multigrade and Monograde Education: A Quantitative Causal Comparative Study. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346.
Little, A. W. (2005). Learning and teaching in multigrade settings. Unpublished paper prepared for the UNESCO.
Mahony, Jean B. (2003). A look at multiage classes. Submitted as partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Educational Psychology in the Graduate College of the University of Illinois at Chicago, 2003.
Miller, B. A. (1991). A review of the qualitative research on multigrade instruction.Journal of Research in Rural Education, 7(2): 3–12.
Miller, B.A. (1991).Teaching and learning in the multi-grade classroom: Student performance and instructional routines. ERIC Digest. Retrieved 09 February 2009.
Mortazavi Zadeh, S. (2015). Manage and schedule multipage classes. Tehran, Kourosh Printing Publishing House, [ in persian].
Mortazavi Zadeh, S. (2009). Multilingual classroom management. Journal of instructional Technology Growth, No7, [in persian].
Mulryan-Kyne, C. (2007). The preparation of teachers for multigrade teaching. Teaching and Teacher Education, 23(4): 501-514.
Ngubane, T. I. (2011). Teachers Teaching Multi-grade Classes in a Rural Setting. Professional Development and Higher Education), in the School of Education, University of KwaZulu-Natal (Durban - Edgewood).
Ortiz, C.L. (2005). Curriculum and instructional methods in multiage classrooms. ProQuest Dissertations & Theses Global.
Pagden, A. (2008). Angela W. Little (Ed.), Education for All and Multigrade Teaching: challenges and opportunities.
Pourmand, R., Nili Ahmadabadi, M. (2015). Multilgrade classes and Compilation curriculum. Quarterly Journal of Educational Technology, Allameh Tabataba'i University. First Year, No. 1, [in persian].
Rahimi, H. Mofidi. F. Pakdaman, M. (2013). More social growth in multigrade classes. Quarterly Journal of Social Education Growth. 15(4), [in persian].
Saffar, Z. (2015). Teaching in multigrade classes. Journal of instructional Technology Growth, 31(3), [in persian].
Smit, R., Engeli, E. (2015). An empirical model of mixed-age teaching. International Journal of Educational Research, 74: 136-145.
Unesco, (2015). Practical tips for teaching multigrade chasses. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.
Veenman, S. (1995). Cognitive and Noncognitive Effects of Multigrade and Multi-Age Classes. Review of Educational Research; Winter 1995; 65, 4; ProQuest Education Jornals. Pg.319
Wade, A. (2007). Teacher Insercvice Education: The Need for New perspectives. Journal of Environmental Education, 27(2): 11-17.
Wilkinson, I. A., Hamilton, R. J. (2003). Learning to read in composite (multigrade) classes in New Zealand: teachers make the difference. Teaching and Teacher Education, 19(2): 221-235.