تأثیر روش تدریس مبتنی بر «تکالیف مشارکتی» بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس ریاضیات پایه نهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران؛

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر تکالیف مشارکتی در یادگیری و یادداری ریاضی دانش‏ آموزان پرداخته است.
روش: این پژوهش با روش شبه­ آزمایشی و با طرح پیش­ آزمون–پس ­آزمون انجام شد. جامعة آماری آن عبارت بود از دختران مقطع متوسطه پایه نهم شهر تهران با حجم نمونة 60 نفره در دو گروه گواه و آزمایش که به روش خوشه­ گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. طرح پژوهش به‌مدت 8 جلسه در دو گروه آزمایش و گواه طراحی و اجرا شد. گروه گواه با روش متعارف مبحث حجم و مساحت ریاضیات را آموزش دیدند، که تکالیف به‌صورت فردی به دانش­آموزان داده می­شد، اما در گروه آزمایش، پس از آموزش، تکالیف مشارکتی به دانش­ آموزان در قالب گروه‏ های 5 نفره به آنها ارایه شد. پیش از شروع دوره، یک پیش­ آزمون و در پایان آن نیز یک پس ­آزمون یکسان در هر دو گروه گواه و آزمایش اجرا گردید. همچنین پس از 2 هفته آزمون یادداری برای هر دو گروه اجرا شد. آزمون مذکور از نظر روایی صوری و محتوایی توسط دو تن از معلمان ریاضی مقطع متوسطه و استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته بود. همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0محاسبه شد. در تحلیل داده‏ ها از شاخص‏ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی از تحلیل کواریانس استفاده گردید.
یافته­ ها: نتایج بررسی داده­ های پژوهش نشان داد که روش تدریس مبتنی بر تکالیف مشارکتی بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس ریاضیات تأثیر مثبت دارد و استفاده از تکالیف مشارکتی در تدریس نسبت به آموزش متعارف، بر یادگیری و یادداری دانش‏ آموزان در درس ریاضی مؤثرتر است.
 

کلیدواژه‌ها


Ashouri, J., Kajbaf, M., Manshaei, GH., Talebi, H. (2014). The impact of instructional methods of concept map, cooperative learning, and traditional on achievement motivation and achievement academic year in biology lesson. Research in Curriculum Development. 11(2): N4, 63-73. ]In Persian[
Badri Gargari, R., Rezaei, Jedi Gargari. A. (2011). Comparing the impact of teaching method based on active thinking (cooperative learning) with traditional teaching method in learning of social studies lessons of male students. Journal of Education. 4(16): 107-120. ]In Persian[
Bransford, J.D., Brown, A.L., Cocking, R.R. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition. Washington: National Academy Press.
Gokhal, A. (1995). Collaborative Learning Enhances Critical Thinking. http:// scholar. lib.vt.edu. / journals / JTE/ jte-v7n1/.html.www.wcer. wisc.edu/nise/
Grabinger, R.S. (1996). Rich environments for active learning. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 665-692). New York: Simon & Schuster Macmillan.
Joyce, B., Weil, M. (2014). Models of teaching 2004. Was translated by Mohammad Reza Behrangi. Tehran: Kamal Tarbiat.
Keramaty, M., Heidari Rafat, A., Enayati Noovinfar, A., Hedayati, A. (2011). The impact of cooperative learning on achievement academic in experience sciences and test anxiety. Journal of Education Innovations. 44(11): 83-98. ]In Persian[.
Rezapanah, Sh., Ahmadi, M. (2015). Comparing the impact of e-learning based on constructivist approach with cooperative learning on cognitive student performance. Information and Communication Technology in Education Sciences. 5(3): 27-44, ]in Persian[
Scardamalia, M., Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledgeBuilding communities. Learning Sciences. 3 (3): 265-283.
Spiro, R.J., Coulson, R.L., Feltovich, P.I., Anderson, D.K. (1988). Cognitive flexibility theory: Advanced knowledge acguisition in ill-structured domains. Proceedings of the lOth Annual Conference of the Cognitive Science Society. pp. 375-383.
Weinstein, C.E. (1978). Elaboration skills as a learning strategy. In H. F. O'Neil, Jr. (Ed). Learning Strategies (pp.31-SS). New York: Academic Press.
Yaryari, F., Kadivar, P., Mirzakhani, M. (2008). The impact of teaching method of cooperative learning on self-eastim, social skills, and students’ academic performance. Journal of Tabriz University Psychology. 3(10): 145-166, ]In Persian[.
Zageneh, H., Nili, M., Fardanesh, H., Delavar, A. (2014). Validating of generative learning model to improve student learning. Journal of Educational Psychology. 33(9): 87-111,]In Persian