شیوه‌های تدریس معلمان با تأکید بر مهارت‌های تفکرانتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش بررسیشیوه‌های تدریس معلمان با تأکید بر رشد مهارت‌های تفکرانتقادی در دروس‌ هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی است.   
روش‌: روش تحقیق از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات، آمیخته (کمی – کیفی) می‌باشد. جامعه‌آماری، کلیه کلاس‌های دروس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 1395بود. نمونه آماری شامل (50) کلاس (از هر پایه تحصیلی ده کلاس) که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش، چک لیست محقق‌ساخته مشاهده تدریس معلمان حاوی بیست مؤلفه بر مبنای مهارت‌های تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توضیح) بود که روایی صوری آن توسط متخصصین مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن86/. براساس آلفای کرونباخ به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش آمارتوصیفی، از جداول فراوانی درصد، نمودارهای مناسب، محاسبه‌ شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده شده و در بخش آمار استنباطی به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون (T) تک گروهی بهره گرفته شد.
یافته‌ها: 1- میزان توجه به مهارت تجزیه و تحلیل در روش‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان کمتر از میانگین است. 2- مؤلفه مهارت ترکیب در شیوه‌های تدریس معلمان دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان پایین‌تر از میانگین است. 3- میانگین مهارت ارزشیابی در روش‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان کمتر از میانگین است. 4- میانگین مهارت توضیح در شیوه‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان گر چه نسبت به مؤلفه‌‌های دیگر در سطح بالاتری است ولی در مجموع پایین‌تر از میانگین است. 5- در کل توجه به مؤلفه‌‌های مهارت‌های تفکرانتقادی در دروس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی توجه چندانی نگردیده است. نتیجه پژوهش نشان داد که؛ شکل‌گیری تفکر انتقادی در دانش‌آموزان مستلزم تغییر رویکرد معلمان در روش‌های تدریس است.

کلیدواژه‌ها


Aghazadeh, M. (1388). The new teaching guidance methods, tehran:Aeizh. [in persian].
Ahmadzadeh ahari, Zahra and Ghaderi Mohammad raza and Akhbari, Abdolah(1394). The Studqing of Critical Thinking of social studging and teacher guidance books in 7th period in 93-92. Magazine of social science training growth.17(4): 18-23, [in persian].
Alipour, V. and coworkers. (1392). Delibrataing on impedimenta of Critical Thinking in curreculum of highschool, research magazine in lessors schedule, 10(9): 1-15, [in persian].
Andolina, M.(2001). Critical Thinking for Working Students,Columgia,Delmar Press.
Athari, zeinab sadat and coworker,s(1388)Evaluating of Critical Thinking and relation ship with degree of university general examination entrance in students of Isfahan madical science.1,(9): 5-12. [in persian].
Babamohammadi, Hassan, Khalili, hossein(1383). The Abilite of Critical Thinking in semanan medical students university, Magazine of training in medical science,1(4),23-31. [in persian].
Beyer, Barry K.(1985), critical thinking ,Social Education ,Aril.
Bruner JS, Goodnow JJ. A study of thinking. New York: John Wiley & Sons; 1984.
Cakir & Yurtsever. (2013). An assessment of critical thinking Skills based architectural project cours in terms of students outputs, Procedia social and behavioral sciences,Ankara,Turkey.pp. 348-355.
Chaffee,John.(2006).Teaching Critical Thinking across the Curriculum, new Directions for Community Colleges, volume 1992 Issue34.
Claudia Schumann.(2012). Boundedness beyond reification:cosmopolitan teacher educationas critique. Ethics & Global Politics,5(4): 217-237
Demirhan & Koklukaya .(2014). The critical thinking Dispositions of prospective sciences Teachers, Procedia – social and behavioral sciences,Ankara,Turkey.pp. 1551-1555.
education course. Health Educator, 37(1): 8-15.   
Farireh, paolo.(1368) Critical Thinking knowing translated by:Mansoreh Kavgani, Tehran: Agah. [in persian].
Habibipor , Majid(1385). The importance of Critical Thinking in Education, traning growth Technologg,1(178) , 11-23. [in persian].
Halpern.D.,F., (1998).Teaching critical thinking for transfer across domains. American Psychologist, 3, pp. 449-455.
Hossaini, Ali Akbar, (1384). Ethic thouqht, shiraz university. [in persian].
Kord Noghani, Rasool, Sharifi, Hassan Pasha.(1384). Obtaining and planning the lesson programm of life teehnics to highschool students Tehran trainig enovations quarterlg.1(12), 11- 34. [in persian].
Lavasani, F.(1384). Abilities for life, Tehran: Blue Art. [in persian].
Lipman,M.(1998).Critical Thinking: what it can be? Educational Leadership,46(1),38-43.
Lotf Abadi, Hossaini.(1384). Educational psgchologg.Tehran, Samt publication. [in persian].
MA Hong ,PAN Zhiyuan.(2014).Is Critical Reading Indispensible to College English for General Purpose inChina? Cross-Cultural Communication,Vol. 10, No. 3, 2014, pp. 77-83
Meyers,Chet.(1986).Teaching Students to thginkin Critically,Sanfrancisco,Jossey-bass publisher.
Miler, J. P. (1382). Theories of cureculum, Translated by: Mahmood mehr mohamadi, Tehran Samat publication, [in persian].
Mirza mohammadi, Mohammad Hassan.(1383). Arshsd, Book, Poran pajohesh publication. [in persian].
Nelson,T.o.(2001). Meaning of Critical Thinking. Critical Thinking and Education.Cambridge University Press.
Pinar, W. F .(1996) . understanding curriculum, New York ,Peter lang Publishing, INC.
Piriaee, H. (1390). New methoods in teaching and productivitg, training technolohical growth.1(27), 30-41. [in persian].
Richardson, Jennifer C. & Ice , Phil (2010). Investigating students' level of critical thinking across instructional strategies in online discussions, Internet and Higher Education, 13:52-59
Sacco, J. Steven. (2008).Crap Detecting: An Approach to Developing Critical reading and Thinking Skills in the foreign Language curriculum, foreign Language Annals, Volume 20 Issue1.
Saif, A. Akbar(1391) The new trainig psgchologg, Tehran: Agah publication. [in persian].
Shabani, Hassan(1392). Advanced teaching method Tehran, Samt publication. [in persian].
Shabani, Hassan, Mehrmohammadi, Mohmad(1379) trainig Critical Thinking with using trainig ploplem procedar, Madres magazine, 4(1), 115-125. [in persian].
Taqhizadeh, Mohsen(1393). Effect of thought direct training on the adilities if Critical Thinking; training enovation quartelg,1(52)45-58. [in persian].
Tofangdar, Maliheh(1386). The role of training in Critical Thinking tehran university of teacher training, M.A thesis of historg and Educating philosophg. [in persian].
Wiggs, Carol M. (2011). Collaborative testing: Assessing teamwork and critical thinking behaviors.