دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-96 
تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی

صفحه 81-89

ندا پریشانی؛ محمد رضا نیلی؛ سید ابراهیمی میرشاه جعفری؛ سمیه اقا محمدی