دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1392 
معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی

صفحه 7-21

مژگان حیدری؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی


تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی

صفحه 23-45

فرامرز بیجنوند؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا