دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تأثیر تدریس معادلات دیفرانسیل بر اساس رویکرد مدل‌سازی در عملکرد حل مسئله دانشجویان فنی و مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

ژاله رضائی؛ نسیم اصغری؛ محمدحسن بهزادی


تبیین عناصر برنامه درسی مبتنی بر طبیعت برای دوره ابتدایی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

علی حسینی خواه؛ سلیمان آوری؛ مجید علی عسگری