دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزشیابی کیفیت آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

فخرعلی چابک؛ جواد کیهان؛ محمد حسنی؛ مریم سامری؛ آرام فیضی