دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی از آموزش مجازی دانش آموزان در شرایط کرونا (COVID-19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

عبدالله رحیمی؛ هایده احمدی؛ ادریس رستمی