دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فراتحلیلی بر پژوهش‌های آموزش چندفرهنگی، آموزش شهروندی، تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت دینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

شیرکوه محمدی


تجارب زیسته معلمان از تدریس در کلاس‌های چندپایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

تقی زوار؛ صیاد عبدالهی اصل؛ پروین بهاری؛ واقف دلخوش