دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر عناصر بازیوارسازی رقابت و مشارکت بر یادگیری و انگیزه درس ریاضی پایه چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/trj.2023.62834

مهران محمدی؛ نسرین محمدحسنی؛ زهره خوش نشین


مطالعه کیفی دانشجویان بین‌المللی از تحصیل در دانشگاه کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22034/trj.2024.139941.1895

یحیی اسعدی؛ جمال سلیمی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


مطالعه و بررسی چالشها، فرصتها و پیامدهای کرونا بر کارکردهای اصلی آموزش عالی (تجربیات کارگزاران و مدیران دانشگاهی و وزارتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22034/trj.2024.139786.1872

ابراهیم تیمورزادگان؛ جمال سلیمی


بررسی تأثیر مداخلة آموزشی مبتنی بر بازی های آبی بر عملکرد نوشتاری دانش آموزان نارسانویس دورة اوّل ابتدائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22034/trj.2024.140431.1931

ابوالقاسم یعقوبی؛ زهرا فناءی نعمت سرا؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ افشین افضلی