کلیدواژه‌ها = "
واکاوی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در بازنگری برنامه های درسی نظام آموزش عالی مهارت محور

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 117-83

10.22034/trj.2024.139619.1853

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ پروین صمدی؛ پروین احمدی


بررسی تاثیر هزینه های آموزش و رابطه آن با رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 336-312

میرناصر میرباقری هیر؛ احمد زمانی


فرآیند شکل‌گیری سواد تحلیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 102-79

مجید عبادی شرف آباد؛ شهرام رنجدوست؛ محمد عظیمی