بررسی تاثیر هزینه های آموزش و رابطه آن با رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، استادیاراقتصاد، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697- 19395 تهران ، ایران.

2 کارشناس ارشد اقتصاد،دانشگاه پیام نور،ایران

چکیده

بررسی تاثیر هزینه های آموزش و رابطه آن با رشد اقتصادی

(رهیافت پانل دیتا)چکیده

یکی از مباحث بسیار مهم جهانی در دهه اخیر بحث آموزش نیروی انسانی یا همان سرمایه انسانی نوآور است . سازمان ملل آموزش را در قلب استراژی توسعه قرار داده است زیرا تحرک آموزش بین نسلی ،سبب بالا رفتن سطح توسعگی می شود. سرمایه انسانی اگر چه از زمان اقتصاددانان کلاسیک مورد بحث بوده است اما آنچه در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است مدل سازی و ارائه الگوهایی است که در آنها آموزش نیروی انسانی یا توسعه سرمایه انسانی نوآور و رشد اقتصادی لحاظ شده است.دانش نهادینه شده در نیروی کار را سرمایه انسانی گویند که این خود از طریق عواملی چون آموزش (رسمی ، ضمن خدمت ، فنی و حرفه ای و ... ) و تجربه به دست می آید و از دانش نهادینه شده در ماشین و سرمایه نیز به عنوان فناوری یاد می کنند . در ادبیات امروزی اقتصاد از تاثیر مخارج آموزشی بر رشد اقتصادی به عنوان اثر کلان و از تاثیر آن بر درآمد فردی و توزیع درآمد به عنوان اثر خرد مخارج آموزشی یاد می شود. مطابق نظریات جدید رشد ، مخارج آموزشی به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مد نظر می باشد . از این رو ، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص مخارج آموزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Impact of Education Costs and Its Relationship with Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Mirnaser Mirbagheri hir 1
  • ahmad zamani 2
1 Department of economics, Assistant Professor of Economics, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697 Tehran, I.R of IRAN
2 Payame Noor University, PO BOX 19395-3697 Tehran, I.R of IRAN
چکیده [English]

Abstract

One of the most important global issues in the last decade is the issue of manpower training or innovative human capital. The United Nations has placed education at the heart of its development strategy because the mobility of intergenerational education raises the level of development. Although human capital has been discussed since the time of classical economists, what has been considered in recent decades is the modeling and presentation of models that include human resource training or the development of innovative human capital and economic growth. Institutionalized knowledge In the labor force, it is called human capital, which is obtained through factors such as education (formal, in-service, technical and professional, etc.) and experience, and the knowledge institutionalized in the machine and capital is also referred to as technology. they do . In today's economics literature, the effect of educational expenditure on economic growth is mentioned as a macro effect and its effect on individual income and income distribution is mentioned as a micro effect of educational expenditure. According to new growth theories, educational expenditures are considered as a key factor in the economic growth and development of societies. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of educational expenditure index on economic growth of selected countries. One of the most important global issues in the last decade is the issue of manpower training or innovative human capital. The United Nations has placed education at the heart of its development strategy because the mobility of intergenerational education raises the level of development. Although human capital has been discussed since the time of classical economists, what has been considered in recent decades is the modeling and presentation of models that include human resource training or the development of innovative human capital and economic growth. Institutionalized knowledge In the labor force, it is called human capital, which is obtained through factors such as education (formal, in-service, technical and professional, etc.) and experience, and the knowledge institutionalized in the machine and capital is also referred to as technology. they do . In today's economics literature, the effect of educational expenditure on economic growth is mentioned as a macro effect and its effect on individual income and income distribution is mentioned as a micro effect of educational expenditure. According to new growth theories, educational expenditures are considered as a key factor in the economic growth and development of societies. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of educational expenditure index on economic growth of selected countries. For this purpose, the Education Expenditure Index (EDUH) and the Economic Growth Index (GDP) for the period 2019-2002 have been used by panel data econometrics. The results show the positive effect of educational expenditures, the positive effect of exports and the negative effect of the price index on economic growth. In other words, with the increase of manpower training, economic growth in selected countries will increase.

Keywords: Education Expenditures, Economic Growth, Panel Data, Exports.One of the most important global issues in the last decade is the issue of manpower training or innovative human capital. The United Nations has placed education at the heart of its development strategy because the mobility of intergenerational education raises the level of development. Although human capital has been discussed since the time of classical economists, what has been considered in recent decades is the modeling and presentation of models that include human resource training or the development of innovative human capital and economic growth. Institutionalized knowledge In the labor force, it is called human capital, which is obtained through factors such as education (formal, in-service, technical and professional, etc.) and experience, and the knowledge institutionalized in the machine and capital is also referred to as technology. they do . In today's economics literature, the effect of educational expenditure on economic growth is mentioned as a macro effect and its effect on individual income and income distribution is mentioned as a micro effect of educational expenditure. According to new growth theories, educational expenditures are considered as a key factor in the economic growth and development of societies. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of educational expenditure index on economic growth of selected countries. For this purpose, the Education Expenditure Index (EDUH) and the Economic Growth Index (GDP) for the period 2019-2002 have been used by panel data econometrics. The results show the positive effect of educational expenditures, the positive effect of exports and the negative effect of the price index on economic growth. In other words, with the increase of manpower training, economic growth in selected countries will increase.

Keywords: Education Expenditures, Economic Growth, Panel Data, Exports.One of the most important global issues in the last decade is the issue of manpower training or innovative human capital. The United Nations has placed education at the heart of its development strategy because the mobility of intergenerational education raises the level of development. Although human capital has been discussed since the time of classical economists, what has been considered in recent decades is the modeling and presentation of models that include human resource training or the development of innovative human capital and economic growth. Institutionalized knowledge In the labor force, it is called human capital, which is obtained through factors such as education (formal, in-service, technical and professional, etc.) and experience, and the knowledge institutionalized in the machine and capital is also referred to as technology. they do . In today's economics literature, the effect of educational expenditure on economic growth is mentioned as a macro effect and its effect on individual income and income distribution is mentioned as a micro effect of educational expenditure. According to new growth theories, educational expenditures are considered as a key factor in the economic growth and development of societies. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of educational expenditure index on economic growth of selected countries. For this purpose, the Education Expenditure Index (EDUH) and the Economic Growth Index (GDP) for the period 2019-2002 have been used by panel data econometrics. The results show the positive effect of educational expenditures, the positive effect of exports and the negative effect of the price index on economic growth. In other words, with the increase of manpower training, economic growth in selected countries will increase.

Keywords: Education Expenditures, Economic Growth, Panel Data, Exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Expenditures"
  • Economic Growth"
  • Panel Data"
  • "
  • Exports"
Arbabian, Shirin. (2013) Investigation of Economic Development (Case Study of Selected Countries of the Organization of the Islamic Conference) Quarterly Economic Research and Development Quarterly 13, pp. 97-116. (In Persian)
Assadollah, Tourism. (2010) Comparative Study of Human Development Indices of Iran and Neighboring Countries Social Welfare Quarterly 9, 82. (In Persian)
Cadil J., Petkovova L., & Blatana D. (2014) Human Capital Economic Structure and Growth Procediia Economic and Finance 12 85-92.
Cardoso C., & Pentecost E.J. (2011) Regional Growth and Convergence: The Role of Human Capitl in the Portuguese Regions Loughorough University Department of Economics Discussion Paper Series 3.
JoIarian‚ f. (2012) «the effect of Human capital on Economic Growth in IRAN» Economic Development and planning ‚pp 95-114.
Publisher Elsevier Schnce dairect, The impact of Human capital on Economic grow (2017), pages184-190 Mcmahoo, (2018), Masonetal; 2019; AvelarEt al 2019;
Yazici 2019 Swift R. (2011) The relationship between health and GDP in OECD countries in the very long run Healt Econ 20:306-322.
Wang H., & ping L. (2011). Empirical Analysis of the Sources of Chias Economic Growth in 1978-2008. Journal of Knowledge-based Innovation inWilson M., & China 3(2) 91-105.