دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1393 
بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی

صفحه 5-18

رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ حسین قربانی؛ سیمین منصوبی؛ زهرا قاجارگیر


مبانی ارزش‌شناسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی

صفحه 85-95

جلال غریبی؛ سید هاشم گلستانی؛ سید ابراهیم جعفری