نویسنده = ابوالقاسم یعقوبی
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر بازی‌های آبی بر عملکرد نوشتاری دانش‌آموزان نارسانویس دورة اوّل ابتدائی

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 141-118

10.22034/trj.2024.140431.1931

ابوالقاسم یعقوبی؛ زهرا فناءی نعمت سرا؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ افشین افضلی


اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 233-249

10.34785/J012.2019.330

یحیی یاراحمدی؛ ناهید نادری؛ مریم اکبری؛ ابوالقاسم یعقوبی