نویسنده = عباس قلتاش
طراحی الگوی یاددهی- یادگیری برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی (مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 65-40

10.22034/trj.2023.62722

فرشته فلاحتی‌نژاد؛ امیر حسین مهدیزاده؛ عباس قلتاش؛ علیرضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام


اعتبار سنجی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 42-23

رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فائزه ناطقی


طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 122-97

عباس حضرتی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی