تأثیر ارائه برنامه درسی فرایندمحور بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در سطوح بالا و پایین توانش زبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی استادیار آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران، ایران؛

2 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به این منظور انجام شده است تا تأثیر برنامه‌ریزی درسی  بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در سطوح بالا و پایین توانش زبانی را بررسی نماید.
روش‌:با استفاده از یک مطالعه شبه آزمایشی دو گروه الف و ب از دانشجویان در درس زبان انگلیسی عمومی‌در مقطع کارشناسی در 14 جلسه مورد مطالعه قرار گرفتند. در ابتد به هر دوگروه به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه 22 سوالی گاردنر AMTB)) مبنی بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی داده شد. گروه الف با استفاده از طرح درس و سرفصل‌های مشخص هم برای کل دوره و هم برای هر جلسه‌ مورد تدریس قرار گرفت، درحالی‌که در گروه ب تنها طرح درس کل دوره در ابتدای نیمسال برای تدریس ارائه گردید. نمرات در نرم‌افزار SPSS با استفاده از تحلیل کواریانس مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: پژوهش نشان داد که برنامه‌ریزی درسی با طرح درس و سرفصل‌های مشخص هم برای کل دوره و هم برای هر جلسه‌  تأثیر معناداری بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی دارد درحالی‌که در بین دو سطح توانش زبانی انگلیسی در انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی تأثیر معناداری مشاهده نشد. لذا از آن‌جاکه انگیزش و نگرش دو عامل عاطفی بسیار مهم در امر یادگیری هستند، پیشنهاد می‌شود برای ارتقای این دو عامل مدرسین زبان عمومی ‌جهت ارتقای یادگیری زبان انگلیسی طرح درس مدون و مشخص نه تنها برای کل دوره بلکه برای هر جلسه به دانشجویان ارایه دهند.

کلیدواژه‌ها


Azabdaftari, B. (2003). About Noam Chomsky. Volum One. Tehran: Farhang-e-Moaser [In Persian].
Brown, H.D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. White Plains, NY: Pearson Education.
Chand., Z.A. (2014). Language learning strategy use and its impact on proficiency in academic writing of tertiary students. Paper presented at  International Conference on Knowledge-Innovation-Excellence: Synergy in Language Research and Practice.
Cook, G. (2003). Applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Dadashi, N. M. (2001). The study of the relationship between personality traits and motivation to progress and educational progress among preuniversity students in Tabriz. Unpublished MA thesis,  pp. 76-79. [In Persian]
Fathi, K.V. (1393). Principles and basic concepts in lesson planning. Tehran. Elme Ostadan, [In Persian].
Panda, S., Mishra, S. (2007). E-Learning in a Mega Open University: Faculty attitude, barriers and motivators. Educational Media International, 44(4): 323-338.
Cook, V. (2001). Second language learning and language teaching (3rd ed.). London: Arnold.
Gardner, R.C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitude and motivation. London: Edward Arnold.
Gorjian, B. (1998).The role of motivation in teaching and learning EFL processes. Foreign Language Teaching Journal,13(49): 11-16.
Grunert, J. (1997). The course syllabus: A learning-centered approach. Bolton, MA: Anker Publishing Company.
Harnisch, Richard J. and K. Robert Bridges. (2011).  Effect of Syllabus Tone: Students’ Perceptions of Instructor and Course. Social Psychology Education, 14: 319-330.
Karimi, Y. (2012). Social psychology. Tehran: Arasbaran. [In Persian]
Mohammadi, D., Hosseini, M., Shaabanali, H., Rajabbeiqi, M., Eisaee, Mohammad T. (1999). Analysis of educationalist's attitudes toward electronic learning in agricultural scientific-applied educations in Iran. Economic research and agricultural developments in Iran, 39(1): 99-109. [In Persian]
Mohsenpour, B. (1390). Principles in Educational planning. Tehran: SAMT Publications, [In Persian].
Myres, C. (1995). Teaching of critical thinking. Translated by Khodayar Abili, Tehran: SAMT, [In Persian],
Parkes, J., Harris, B. (2002). The Purposes of a Syllabus. College Teaching, 50(2): 57-61.
Pastorino, E.E. (1999). Students with academic difficulty: Prevention and assistance. APS Observer, 12(9): 10-26.
Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. New York: Pearson Education.
Rahman, S. (2005). Orientation and motivation in English language learning: A study of Bangladesh: Students at undergraduate level. Asian EFL Journal, 7: 1-12.
Saville, Bryan K., Tracy E. Zinn, Allison R. Brown, and Kimberly A. Marchuk. (2010). Syllabus Detail and Students’ Perceptions of Teacher Effectiveness. Teaching of Psychology, 37(3): 186-189.
Seif, A.A. (2014). The modern educational psychology: The learning and teaching psychology. Tehran, Doran, [In Persian].
Shaabani, V.B. (2007).Transcendental Realism and False dichotomy in educational research. Educational Innovations, 20(22),[In Persian].
Slavin, R.E. (2014). Educational Psychology: Theory and practice (8th ed.). New York: Pearson.
Swanes, B. (1988). Attitudes and cultural distance in second language acquisition.Applied Linguistics, 9: 357-71.
Yazdanpour, N., Yousofi, A., Haqani, F. (2014). The effect of project-oriented and cooperation-based education on the educational development of third grade female experimental science students in Folad Shahr in the course Statistics and Model Making. Knowledge and Research in Educational sciences and planning, 22: 85-89 [In Persian].
Yukie. H., Fukaya, K. (2015). Reading and learning from L2 text: Effects of reading goal, topic familiarity, and language proficiency. Reading in a Foreign Language, 27(1): 22-46.