دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-240 
2. رابطه باورهای معرفت‌شناختی و فلسفه‌های آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان

صفحه 51-29

فرامرز محمدی پویا؛ سهراب محمدی پویا؛ احمد زارعی؛ مهدیه خسروی