دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-238 
1. واکاوی تجارب معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس: یک پژوهش کیفی

صفحه 20-1

رضا ناصری جهرمی؛ مهدی محمدی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی