دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-300 
2. طراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای رشته های علوم انسانی

صفحه 25-46

محمدحسین یارمحمدیان؛ نفیسه رفیعی؛ نرگس کشتی آرای


7. مقایسه روش آنگوف مبتنی بر IRT و روش بوکمارک در تعیین استاندارد چیرگی آزمون زبان MSRT

صفحه 113-135

محمدآزاد جلالی زاده؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمد عسگری