بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

 • صابر کرگانی، افسانه [1] دانشجوی دکترا برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی‌خوراسگان، ایران؛
 • صیادی، یاسر [1] دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صادقی، مسعود [1] استادیار روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • صادقی مند، فاطمه [1] همکار پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران؛
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش‎ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صالحی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صالح زاده، مریم [1] استادیار روان‌شناسی ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، یزد، ایران
 • صالحی زاده، مریم [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران
 • صحرایی، رضا مراد [1] دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • صفری، ثنا [1] پیام نور تهران
 • صفری، یحیی [1] دانشیار گروه رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران
 • صفی شلمزاری، سعید [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهرکرد، ایران

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

 • هاشمی، سید احمد [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.
 • هاشمی، سهیلا [1] هیات علمی دانشگاه مازندران
 • هاشمیان، سید مجتبی [1] دانشجوی دکتری مدیریت، علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • همتی، آزاد [1] استادیار گروه روانشناسی- دانشگاه کردستان؛
 • هویدا، رضا [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ی

ُ

 • ُسلیمانی، بهاره [1] دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.