بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

  • صابر کرگانی، افسانه [1] دانشجوی دکترا برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی‌خوراسگان، ایران؛
  • صیادی، یاسر [1] دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • صادقی، مسعود [1] استادیار روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
  • صادقی مند، فاطمه [1] همکار پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران؛
  • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش‎ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
  • صالحی، کیوان [1] استادیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • صالحی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • صالحی زاده، مریم [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران
  • صفری، ثنا [1] پیام نور تهران
  • صفری، یحیی [1] دانشیار گروه رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی

ُ

  • ُسلیمانی، بهاره [1] دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.