رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه‌ای معلمان دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه مازندران؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران؛

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اله خامنه ای گرگان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه ای معلمان دوره اول متوسطه انجام شده است.
روش: این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهرستان رودسر به تعداد 175 نفر هستند. روش نمونه گیری تصادفی و تعداد برآورد نمونه از جامعه بر اساس جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته (39گویه) استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 95% محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج تحقیق  نشان داده است: که وضعیت آگاهی و شناخت، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه رشد بالاتر از متوسط می باشد، و  بین متغیرهای شبکه ملی رشد و توسعه حرفه ای معلمان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، بطوریکه ­­­­­­­با افزایش آگاهی، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه ملی رشد، توسعه حرفه ای معلمان نیز ارتقا می یابد.

کلیدواژه‌ها


References:
Anderson, Terry; Elwie, FT. (2006). E-learning from theory to practice. (Translation by Eshrat Zamani and Seyyed Amin Azimi). Tehran: Institute for the Development of Information Technology for Intelligent Schools.
Atashak, M. (2007). Theoretical Foundations and Electronic application. Quarterly journal of research and planning in higher education, No. 42.[In Persian]
Bamenny, M. (2005). Preparing the system Question and test Internal network from through learning Coupled with action. University ofAllame Tabatabai,Faculty of Economics.[In Persian]
Buczynski, S. and Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 26(3): 599-607.
Fathiyan, M. and Nowruzi, M. (2009). Study of computer literacy pattern for high school teachers in Iran. Second e-Learning Conference, Secretariat of the Supreme Council of Information,  .[In Persian]
Fekri Nojah, SH. (2012). Check out the performance of high school intelligent and ordinary in Tehran for social progress and development, Tehran [Persian].
Fekri Nojah, SH. (2011). Check the performance of high school and smart Normal in Tehran for academic achievement and motivation for progress. Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran Branch.[In Persian]
Glickman, carel & gordon , stephen. P & ross – gordon ,  jotiva(2007). Supervision and instructional ledership. Pearson instructional edition.
Golkar,F & Partners.(2011). Investigating the Application of Artificial Neural Network in predicting rainfall in Shiraz. National Conference on Water Crisis Management, Islamic Azad University of Marvdasht. .[In Persian]
Hamid Zadeh,GH.& Sham abadi,H.(2007). Educational Content Evaluation of Growth Network. Research project of research organization and educational planning. .( Persian)
Jahangard, N.(2005). Abstract Key projects development plan and Applied Information Technology and Iran communication. Tehran: Secretariat of the Information Council. .[In Persian]
Kaplan, A., Midgley, C. (1997). The effect of achievement goals: Does level of perceived academic competence make a difference? Contemporary Education Psychology, 22, 415-435.
Kashi sorkhi,S.(2011). Evaluation of effective factors on the performance of intelligent schools City of Karaj from the perspective of teachers and students. . Tehran. kharazmi University .[In Persian]
Khadem Nemat Alahi,M.(2011). Check the rate using Iranian National School Network In conducting training programs Among the teachers, Directors and students Girl High schools in Tehran The academic year89-90. Master's Thesis, . University Allame Tabatabai.[In Persian]
Khalkhali, A. Shakibaiy, Z. and Aandesh, M. (2011). Meta-analysis Effect Information and communication technology on the professional development of teachers. Information & Communication Technology, Quarterly in Educational Sciences, 1(3):150-170 .[In Persian]
Mahdavi Janhani, R. (2010). The role of information and communication technology On the professional growth of secondary school high school students in Sari. Master's Thesis for Technology, Islamic Azad University, Sari Branch, .[In Persian]
Mashayekhi, M. and Borjali, A. (2003). Investigating the relationship of feeling alone with the type of Internet use in a group of high school students. New cognitive science, 5(1): 39-44 .[In Persian]
Rezaei Rad, M., Zarei Zavaraki, E., Yousefi Saeedabad, R. (2012). Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Development of Smart Schools, Quarterly in Educational Sciences, 18: 109-120 .[In Persian]
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O. and Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1): 116-126.
Sharifi, A., Davoudi, M. and Islamiyya, F. (2012). The relationship between the use of information and communication technologies with the performance of teachers in the teaching and learning process. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4): 145-167, .[In Persian]
Vaillant, D. and Manso, J. (2013). Teacher education programs: learning from worldwide inspiring experiences, journal of supranational policies of education, 1:  94-115.
Valdez, G. (2005). Technology: A catalyzer for teaching and learning in the classroom, north central regional educational laboratory. Retrieved from http://www.ncrel.org.
Willes, K. (1967). Management and Educational Leadership. (Translator Mohammad Ali Toosi, 2009), Tehran Center for Public Administration.