بررسی ظرف ذهنی دانش‎آموزان اول متوسطه در سمفونی تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران ، و استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد؛

2 استادیار و عضو دانشگاه تهران؛ تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش واکاوی تجربه زیست شده یادگیرندگان اول متوسطه از یاددهندگان در تجربه تدریس است.
روش: این پژوهش با طرح تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی و با رویکردی پدیدارشناسانه - توصیفی دارد. در بخش نخست داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه گروهی در میان چهار گروه 10 تا 12 نفر از پایه‌های مختلف دانش‎آموزان پسر مدرسه شهید هاشمی‌نژاد (تیزهوشان) شماره 1 شهرستان مشهد در سال تحصیلی 94-95 استخراج شد. نمونه‌گیری در این مرحله نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی بود. در بخش دوم پژوهش، جامعه پژوهش 443 نفر بود که براساس جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه 201 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق در بخش نخست و در بخش دوم پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده‌ها در مرحله نخست روش کلایزی و در بخش دوم، آزمون فریدمن بود.
یافته‌ها: یافته‎های این پژوهش نشان داد که از منظر یادگیرندگان، مهارت‌های معلمان را به مقولاتی چون مهارت در تدریس (توضیح کافی و متنوع موضوع درسی، توجه به تکالیف درسی و متناسب، داشتن طرح درس و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود جهت تدریس بهتر)؛ مهارت در مدیریت کلاس (استفاده مناسب از زمان و مسؤولیت‌پذیری معلم)؛ مهارت دانشی (دانش تخصصی رشته تدریس) و صلاحیت‌های منش شامل مقوله اخلاقی (خوش‌اخلاقی و صداقت، شوخ‌طبعی، انصاف و عدم‌تبعیض میان دانش‌آموزان) و مقوله تعاملی (نحوه تعامل و احترام به دانش‌آموز) تقسیم‌بندی نمودند. همچنین از منظر دانش‎آموزان صلاحیت‏های اخلاق و منش بر سایر مهارت‏ها ترجیح دارد و معلمانی را که در رفتار خود به دانش‌آموزان احترام گذاشته و به آوا و صدای آنان در این سمفونی گوش فرا دهند، مورد توجه قرار می‏دهند.

کلیدواژه‌ها


Abu Shosha, Gh. (2012). Employment of Colaizzi's Strategy in Descriptive Phenomenology: a Reflection of a Researcher. European Scientific Journal November edition vol. 8, No.27 ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
Birkey, R.C., Rodman, J. (1995). Adult learning styles and preference for technology programs download from .http://www2.nu.edu.
Callary, C., Rathwell, S.W., Young, B. (2015). Insights on the Process of Using Interpretive Phenomenological Analysis in a Sport Coaching Research Project. The Qualitative Report 2015.Volume 20, Number 2, How To Article, 1: 63-75.
Esah Sulaiman. (2003). Asas pedagogi. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia
Fathi Vajargah, K. (1392) lesson plan reflecting the new identity (a commentary on contemporary theories of curriculum). The first volume, Tehran: Ayyzh, [In Parsian].

 Fenstermacher, Gary D.,  Richardson, V.(2005). On Making Determinations of Quality in Teaching. Teachers College Record.

Filonova, L. (2008). Teaching style survey. SLU, Sweden.
Gheibi, M., Arefi, M., Danesh, A. (2012). Efficacy among students relationship between learning styles and academic groups. Journal of Applied Psychology. Issue 1.Pp 70-53, [In Parsian].
Gholami, Khalil and Asadi, Mohammad. (2013). Professional experience in relation to the phenomenon of effective teaching faculty in higher education. Journal of Theory and Practice in Curriculum, 2: 26-5, [In Parsian].
Gholami, K., Asadi, M. (2013). Professional experience in relation to the phenomenon of effective teaching faculty in higher education. Journal of Theory and Practice in Curriculum. 2: 26-5, [In Parsian].
Grasha, Anthony, F. (2002). teaching with style: A practical Guide to Enhancing learning by understanding Teaching and learning Styles. Pittsburgh: Alliance Publishers.
Harden RM, Grosby J. AMEE Guide. (2000). The good teacher is mor than a lecturer– the twelve roles of the teacher . Med Teach, 20: 22(4): 47-334.
Hartman, V.F. (1995). Teaching and learning style preference. Transitions through technologyVCCA. Journal, 9(2): 18-20.
How Shwu Pying, Abdullah Mat Rashid. (2014). Relationship Between Teachers Teaching Styles And Students Interest Towards Integrated Living Skills Subjects In Schools. Journal of International Education Research – First Quarter, 10(1): 7-14
Keefe, J.W. (1979) Learning style: An overview. NASSP's Student learning styles: Diagnosing and proscribing programs (pp. 1-17). Reston, VA. National Association of Secondary School Principles.
McCoy. M (2006).Teaching style and the application of adult learning principles by police instructors. An International Journal of Police Strategies& Management (29): 77-91.
Oliva, P.F. (2005). Developing the curriculum .(6th ed.). Boston: Pearson Education.
Rosni Zamuddin Shah Sidek & Rohayah Abdullah. (2010). Amalan pengajaran guru teknikal di sekolahmenengah teknik perdagangan johor baharu mengikut aras kognitif bloom. (Unpublished undergraduate thesis). Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia.
Saif Ali Akbar. (2010). Educational Psychology. .tehran:samt, [In Parsian].
Shahtalebi, S., Authentication, F., NASR, AR. (2015). "You need to know?" the challenges of teaching at the University . curriculum research. 17: 25-15, [In Parsian].
Shahvari, M., Qian, M., Niknam, Z. (2017) .kar and fanavry: experience lived of teachers. Journal of theory and practice in the curriculum. 8: 159-180, [In Parsian].
Van Manen, M. (2008). Pedagogical Sensitivity and Teachers Practical Knowing-in-Action. Peking University Education Review.
Weimer, M. (2009) Teaching Styles and Personae. Retrieved March10, 2011 from htpp://www.facultyfocus.com.