تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی اموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران، ایران

3 دانشیار داتنشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: گفت‌وشنود عمیق‌ترین روش ارتباطی است که منجر درک و فهم مشترک و یادگیری می‌شود. رویکردهای یادگیری سازنده‌گرایی و ارتباط‌گرایی سهم عمده­ای در توجه به گفت‌وشنود به‌عنوان یک شیوه ارتباطی و آموزشی داشته­اند. هدف این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود است.
روش: روش پژوهش نظریه زمینه‌ای یا نظریه برخاسته از داده‌هاست. جامعة آماری پژوهش شامل اسناد و مدارکی که از 1980 تا 2016 در زمینه گفت‌وشنود در پایگاه‌های اطلاعاتی منتشر شده است. که از 183 منبع اعم از مقاله، کتاب و پایان‌نامه 74 منبع به شیوة نمونه‌گیری نظری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده به شیوه تحلیل تماتیک به‌منظور استخراج مؤلفه‌های اصلی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود صورت گرفت.
یافته‌ها: بنابر یافته‌ها الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت‌وشنود شامل چهار چهار مؤلفه اصلی 1- حلقه‌های گفت وشنود 2- محتوا/ زمینه 2- هدف 3- ارزشیابی است. اعتبار یابی الگو توسط 15 نفر از اساتید و افراد صاحب‌نظر در زمینه طراحی آموزشی در دو مرحله از طریق اخذ و اعمال نظرات آن‌ها صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


Applefield, J. M., Huber, R., Moallem, M. (2000). Constructivism in theory and practice.
Arjen E. J. Wals and Lisa Schwarzin. (2012).  Fostering organizational sustainability through
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., Racionero, S. (2009). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia.
Bicchieri, C. (2006). The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms- Cambridge University Press, New York, NY.
Black, P. Harisson, C. Lee, C. Marshall, B. and Wiliam, D. (2003). Assessment for learning. Putting it into Practice, Open University Press,
Boyd, M. P. & Markarian, W.C. (2011). Dialogic teaching: talk in service of a dialogic stance, Language and Education, 25 (6)
Burbules, N. C. and Bruce, B. C. (2001). Theory and Research on Teaching as Dialogue Urbana/Champaign: In: Richardson, V. (ed.), Handbook of Research on Teaching, 4th Edition, American Educational Research Association University of Illinois.
Burbules, N. C. and Bruce, B. C. (2001). Theory and Research on Teaching as Dialogue Urbana/Champaign: In: Richardson, V. (ed.), Handbook of Research on Teaching, 4th Edition, American Educational Research Association University of Illinois.
Burbules, N. C. and Bruce, B. C. (2001). Theory and Research on Teaching as Dialogue Urbana/Champaign: In: Richardson, V. (ed.), Handbook of Research on Teaching, 4th Edition, American Educational Research Association University of Illinois.
Connor, C. O., Michaels, S. (2007). Commentary, When Is Dialogue ‘Dialogic’? Human Development Boston University, USA. Qualitative Research Reports in Communication, 6 (1) 31-40data analysis. American Journal of Evaluation. Vol 27. No. 2.
Fisher, R. (2007). Dialogic teaching: developing thinking and meta-cognition through philosophical discussion, Early Child Development and Care, 177: (6-7)
Flecha, R. (2000). Sharing words: Theory and practice of dialogic learning. Lanham, M.D: Rowman& Littlefield.
Flecha, R. (2000). Sharing words: Theory and practice of dialogic learning. Lanham, Cambridge University Press, New York, NY.
Freire, P. (2003). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
Freire, P. (2007). Education for Critical Consciousness, Continuum, London, (first published 1974).
Freire, Paulo. (2006). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
Game, A., Metcalfe, A. (2009).Dialogue and team teaching.Higher Education Research andDevelopment; 28(1): 45-57.
Global Learning Partners, Inc. (www.globalearning.com).
Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. V.2. Lifeworld and system: A
Hajhasani, mansoreh; Mehran, golnar. (2011). Vygotsky and Frire in education based on dialogue, Journal of foundations of education,1(2): 21-38
Journal of Lifelong Education, 23(4): 319-34.
Koschmann (Ed.), Theories of Learning and Studies of Instructional practice. NewJersey.
Lawrence,M Miller(2004) The Discipline of Common Sense; DIALOGUE: LEARNING TO THINK TOGETHER. Available at http://ebooks.adelaide.edu.au/p/plato/p71phs/phaedrus.html, Learning Sciences, 15(3): 379-428.
Linell, P. (2009). Rethinking Language, Mind and World Dialogically: Interactional and contextual theories of human sense-making:USA, Information Age Publishing Inc..
Lyle, S. (2008). Dialogic Teaching: Discussing Theoretical Contexts and Reviewing Evidence from Classroom Practice, Language and Education, 22(3)
M.D: Rowman& Littlefield.
Martin, D. (2005). “Dialogue and spirituality”, in Banathy, B. and Jenlink, P.M. (Eds), Dialogue as a Means of Collective Communication, Kluwer Academic/Plenum Press, New York, NY, pp. 123-36.
Matthew, J. Benus. (2011). The teacher's role in the establishment of wholeclass dialogue in a fifth grade science classroom using argument-based inquiry. Theses and Dissertations, University of Iowa.
Mercer, N., Littleton, K. (2007). Dialogue and the developmentof children’s thinking. Routledge: London.
Mercer, N. (2000). Words and Minds: how we use language to think together, London: Routledge.
Mercer, N., Dawes, L., Kleine Staarman, J. (2009). Dialogic teaching in the primary classroom, Language and Education, 23 (4): 353-369.
Mitchell, C., Sackney, L. (2001). Building capacity for a learning community. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 19: 27-56.
Mohamadpur, A. (2009). Qualitative content analysis, procedures and models, Anthropology jurnal volumeII, the first year, serial number, Tehran, Anthropological community of iran pp127-160
Mohamadpur, A. (2009). Anti-way:logic and design in Qualitative methodology, Tehran: Sociologists publications
Mohammadi chaboki, R. (2010). Paradigm of complexity and education, philosophy of Iran education community.
Moore, F. (2006). Multicultural preservice teachers’ views of diversity and science.
Mortimer, E. F., Scott, P. (2003). Meaning making in secondary science classrooms. Buckingham: Open University Press.
Myers, Ch. (1995). Teaching critical thinking, Translation by khodayar abili, Thran, samt.
Nori, A. (2011). Develop a conceptual framework program is compatible with brain, phd thesis,university of Tarbiyat modares.
O’Hara, M. (2003). “Cultivating consciousness: Carl R. Roger’s person-centered group process as
Oregon, P. (2009). People in Contexts: Families, Schools, Community, and Cultures National Conference Proceedings: National organization for Human Services (NOHS)
Paul, R. (1987). Dialogical thinking: Critical thought essential to the acquisition of rational knowledge and passions. In J. Baron and R. Sternberg, (Eds.), Teaching thinking
Prewitt, V. (2011). Working in the cafe: lessons in group dialogue, The Learning Organization,
Psychology, Revista dePsicodidáctica, 15(2):143-162.
Putnam, L.L. (2001), Shifting voices, oppositional discourse, and new visions for communicationstudies, Journal of Communication, 51(1): 38-51.
 Racionero, S., Padrós, M. (201 0). The Dialogic Turn in Educational.
Roper, J., Zorn, T. and Weaver, C.K. (2004). The communicative properties of science and technology dialogue, Ministry of Research Science and Technology, Wellington, available via: www.morst.govt.nz/publications/a-z/s/science-dialogue-2004/ (accessed July 30, 2011).
Rule, P. (2004), “Dialogic spaces: adult education projects and social engagement”, International Journal of Lifelong Education, 23(4): 319-34.
Rule, P. (2004). “Dialogic spaces: adult education projects and social engagement”, International
Schein, E. H. (2003). On dialogue, culture, and organizational learning.Reflections, 4,
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning
Sherrod, S. E., Wilhelm, J. (2009),  A Study of How Classroom Dialogue Facilitates the Development of Geometric Spatial Concepts Related to Understanding the Cause of Moon Phases: International Journal of Science Education, 31:(7)
Skidmore, D. (2006) Pedagogy and dialogue: Cambridge Journal of Education, 36(4)
skills: Theory and practice (pp. 127-148). New York: W. H. Freeman.
  Springer.teaching. Research and Practice in Social Sciences, 1, 98-131
  Stewart, J., Zediker, K & Black, L. (2004). Relationships among philosophies
Tabrizi, mansore .(2014).content analysis approach of deduction and induction, journal of social science, 64:106-138
Thomas, David R. (2006). A General inductive approach for qualitative
Tomas, James and Angela Harden .(2008). methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systemetic Reviews, ESRC Natonal Center for Research methods NCRM Working Paper Series Number(10/7), social Science Research unit,London Toward a better understanding. High School Journal, 84(2), 35-53.transformative androgogy”, Journal of Transformative Education, 1: 64-79.
Wals, A.E.J., Lans, T. and Kupper, H. (2012). “Blurring the boundaries between vocational education, business and research in the agri-food domain”, Journal of Vocational Education & Training, Vol. 64 No. 1, DOI: 10.1080/13636820.2011.586129.
Walshe, N. (2013) Exploring and developing children's understandings of sustainable development with dialogic diaries: Children's Geographies, 11(1)
Wegerif, R. (2011). From Dialectic to Dialogic: A response to Wertsch and Kazak. In T.
Wells, G. (2001). Action, talk, and text. New York: Teachers College Press.
Wells, G., Arauz, R. M. (2006). Dialogue in the classroom: Journal of the Learning Sciences, 15 (3).
Wells, G., Mejía Arauz, R. (2006). Dialogue in the classroom. The Journal of the
Wilhelmson, L. (2006), “Dialogue meetings as nonformal adult education in a municipal context”,Journal of Transformative Education, 4: 243-56.
Wilkinson, R. and Pickett, K. (2010), The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone,-Penguin Books, London.
Worthy, J., Chamberlain, K., Peterson, K., Sharp, C., Shih, P. (2012): The Importance of Read-Aloud and Dialogue in an Era of Narrowed Curriculum: An Examination of Literature Discussions in a Second-Grade Classroom, Literacy Research and Instruction, 51 (4)