ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران، تهران ، ابران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی ایران بود. به‌منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعة پژوهش شامل تمامی ‌متخصصان و صاحبنظران آموزش چندفرهنگی در ایران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری یافته‌ها، تعداد 15 نفر از آن‌ها، به‌عنوان نمونه، انتخاب شدند.
روش: روش پژوهش در این مطالعه، پدیدارشناسی است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه بدون ساختار و روش تحلیل آن نیز روش تحلیل موضوعی کیفی بود.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که برای حاکم کردن رویکرد چندفرهنگی در نظام آموزش عالی کشورمان ابتدا لازم است که زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌های لازم که شامل سیاست‌گذاری چندفرهنگی و نیروی انسانی چندفرهنگی است فراهم شود و سپس با تکیه بر استراتژی‌های آموزشی کلان  (در سطح دانشگاه و وزارتخانه) و استراتژی‌های خرد (در سطح کلاس درس) به نیازهای متنوع فرهنگی دانشجویان از اقلیت‌های فرهنگی پاسخ داد. استراتژی‌های کلان شامل طراحی رشته‌های خاص برای اقلیت‌های فرهنگی، ارائه دروس اختیاری و عمومی‌ برای دانشجویان هر خرده فرهنگ، طراحی دروسی برای آشنایی فرهنگ‌ها با یکدیگر و مجهز کردن منابع و مراجع کتابخانه‌ای و اطلاعاتی دانشگاهی به منابعی از فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف می‌باشد. استراتژی‌های خرد نیز شامل ارائه نمونه‌ها و مصادیق فرهنگی، تعریف پروژه‌ها و تحقیقات کلاسی یا پایان نامه در قالب مسأله‌‌های خاص فرهنگی و در نهایت استفاده از راهبردهای یاددهی- یادگیری مشارکتی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


 
Abdoli Sultan Ahmadi, J. (2016). The study of the extent of tendency to multicultural education approach in the medicine science curriculum from the faculty members viewpoints of Iran’s Universities of North West. Medical journal of oromiyeh,  27(1): 27-36 [In Persian]. 
Araghieh, A. R., Fathi Vajargah, K., Forughi Abari, A. A., Fazeli, N. (2009). Integrated strategy for developing educational programs, multicultural. Journal of interdisciplinary studies in humanities. 2(1): 149-165. [In Persian].
Araghieh, A. R., Fathi Vajargah, K. (2012). Multicultural state in school and higher education. Quarterly of strategy and culture. Fifth Year. 17-18: 187-204. [In Persian].  
Azizi, N; Bolandhematan, K., Soltani, M. (2010). The study of multicultural education status in Sanaandaj’s teacher education centers. Iran's higher Education Association Journal, 3(2):55-76 [In Persian].
Barnett, R., Napoli, R.D. (2008). Changing identities in higher education: voicing perspectives. London and New York: Routledge.
Bashiriyeh, H. (2013). An introduction on Iran’s political sociology. Tehran: Contemporary view publication [In Persian].   
Bey, F,J. (2004). A study of multicultural education in the general education programs at two historical black colleges in Virginia. Thesis of MA in Virginia University. 
Bey, F,J. (2004). A study of multicultural education in the general education programs at two historical black colleges in Virginia. Thesis of MA in Virginia University. 
Cardi, J.Sh. (1997). Faculty stance toward multiculturalism and multicultural education: a qualitative study. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Virginia.
Civitillo, S., Schachner, M., Juang, L., Vijver, F. J.R.V., Handrich, A., Noack, P. (2016). Towards a better understanding of cultural diversity approaches at school: A multi-informant and mixed-methods study. Learning, Culture and Social Interaction
Creswell, J.W. (2012).Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.
Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed method approaches (fourth edition).Sage publications London: New Delhi. 
Crow, Ch.L. (2005). Multicultural education: equity pedagogy on perception and practices of emerging secondary teachers. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Baylor.
Egne, R.M. (2014). Representation of the Ethiopian multicultural society in secondary teacher education curricula.  Journal of Teacher Education for Sustainability, 16(1): 54ñ75.
Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Stat university of New York at Albany.
Jin, Y.L., Li, L., Luo, Sh. (2014). Chinese multi-cultural education: possibilities and paths. International Journal of Educational Management,28(3). 
Khodadad husseiny, S.H., Shah tahmasebi, E., Shamselahi, S. (2011). Explanation of racial diversity management status: missed factor of productivity in Iran’s cultural macro management. Cultural engineering quarterly, 5(53 , 54): 44-59 [In Persian].   
Lander man, L.M. (2005). Toward social justice: a case study of multicultural practice in higher education. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Michigan.
Makrooni, G. (2010). The study of multicultural education status in sanandaj primary schools. Master's Thesis: payam noor Kurdistan University. [In Persian]. 
Manning, M.T. (2005). Multicultural organization development: benchmarking progress towards diversity in higher education. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Kent state.
Moore, R. (2004). Education and society: issues and explantation in the sociology of education. London: polity publication.
Morshedi, A., Khalag, H. (2013). Evaluation of higher education policies: Diversity in unity, cultural, scientific and religious cultural integration. Welfare and social development planning, 14: 107-144 [In Persian].   
Myers, L.A. (1999). Multicultural education in the college Ed.D. Curriculum: Doctoral students perspectives. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Wilmington.
Naghibzadeh, M. (2011). An overview on philosophy of education. Tehran: tahoori.
Paternotte, E., Fokkema, J., Loon, K.A.V., Dulmen, S.V., Scheele, F. (2014). Cultural diversity: blind spot in medical curriculum documents, a document analysis. Medical Education, 14:176.
Sadeghi, A. (2012). Characteristics and requirements of formulating a multicultural curriculum in Iran; investigating changes and offering guidelines. Quarterly of strategy and culture. Fifth year, 17-18: 93-121. [In Persian].
Saleh zadeh, P. (2014). The investigating of multicultural education at Kurdistan University. Master's Thesis: Kurdistan University, [In Persian]. 
Vafaei, R., Sobhaninejad, M. (2015). Analysis of Multicultural Education component In Textbooks. Journal of Theory & Practice in Curriculum. 5(3): 111-128. [In Persian].
Valimaa, J., Ylimaa, O. (2008). Cultural perspectives on higher education. Springer publication.  
Zolfaghari, B., Mollering, G; Clark, T., Diet, G. (2016). How do we adopt multiple cultural identities?A multidimensional operationalization of the sources of culture. European management journal, 34: 102-113.