کلیدواژه‌ها = توسعه حرفه ای
شناسایی مولفه های روایت پژوهی در راستای توسعه حرفه ای دانشجو- معلمان آموزش ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-154

رضا معصومی نژاد؛ غلامحسین میکائیلو؛ امین شیخکانلوی میلان؛ کیمیا شیخه


بررسی تاثیر فرایند درس پژوهشی بر توسعه حرفه ای معلمان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-19

10.34785/J012.2019.530

رزگار محمدی؛ آرمان حسنی


رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه‌ای معلمان دوره اول متوسطه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 123-142

سپیده محمدپور بلترک؛ صمد ایزدی؛ علیرضا بادله


طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 143-164

ندا زجاجی؛ خسین خنیفر؛ نقی آقاحسینی؛ حمیدرضا یزدانی