کلیدواژه‌ها = کلاس معکوس
ایجاد خلاقیت در خلق قطعه‌ی ادبی با استفاده از رویکردهای نوین آموزشی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 199-173

فاطمه جعفری کمانگر؛ زهره احمدی پور اناری


شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 230-212

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی