کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب کلاس زبان خارجی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 254-238

https://doi.org/10.34785/J012.2019.831

اسماعیل سلیمانی؛ مهدی سرخوش؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ بهناز دهقان؛ سیمین حسینیان


بررسی تاثیر جو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری سبک مدیریت کلاسی

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 242-227

10.34785/J012.2019.624

سعید فرح بخش؛ مسلم قبادیان؛ مریم فرح بخش؛ راضیه قنبری