کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
بررسی عوامل تأثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام‌گرفته در ایران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 172-146

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فرنوش اعلامی


رتبه بندی ابعاد و مفاهیم ظرفیت کارآفرینانه‌ی دانشگاه با استفاده از روش تاپسیس

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 163-145

شاپور ترکمن؛ رفیق حسنی؛ منصور ایران دوست؛ رویا شاکری