بررسی عوامل تاثیر گذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام گرفته در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی. پست الکترونیک

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاهای دولتی شهر تهران انجام شده است روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و به دلیل به کارگیری روش فرا تحلیل و با توجه به ماهیت داده ها در زمره پژوهشهای کمی قرار میگیرد. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش مقالات موجود در پایگاههای علمی معتبر میباشد. تعداد پژوهشهای انتخاب شده برای انجام فرا تحلیل ده پژوهش میباشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز برای فرا تحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شده است. این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات میباشد که در واقع با ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه پرورش کارآفرینان، با استفاده از روش فرا تحلیل و نرم‌افزار جامع فرا تحلیل CMA2 تعداد 10 پژوهش انجام ‌شده دراین حوزه در ایران را مورد بررسی قرار داده است که از این تعداد 5 تحقیق از آزمون تی استیودنت و3 تحقیق از ازمون همبستگی و2 آزمونZ استفاده کرده است. نتیجه فرا تحلیل عوامل مؤثر بر پرورش کارآفرینان نشان داد که؛ آموزش با اندازه اثر 67/0، زیرساخت‌ها با اندازه اثر 623/0 و ارتباط با صنعت و دانشگاه با اندازه‌ اثر 563/0 دارای بیشترین اثر در پرورش کارآفرینی در دانشگاه‌ها بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis on the Effect of Factors Influencing the Development of Entrepreneurs in the University (Case Study: Researches in Iran)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tabatabaei 1
  • Abas Abaspour 2
  • Hamid Rahimiyan 3
  • Saeed Ghayasinadoshen 4
  • Farnosh Elami 5
1 PhD student in Educational Management, Allameh Tabatabai University. E-mail
2 Professor, Department of Educational Management and Planning, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Educational Management and Planning, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor of Educational Management and Planning, Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurship education is one of the issues that has been paid more attention in recent years at different universities, and educators and planners have always been in the process of discovering and selecting more appropriate approaches in this field to develop entrepreneurial culture. They work through higher education. Entrepreneurship is important from this point of view, which can be effective in terms of society's progress and economic growth, and its expansion will result in increased production and consequently higher levels of per capita income in the community. The present study aimed at combining quantitative results of researches carried out in the field of entrepreneurship development with the use of meta-analysis and comprehensive CAM2 meta-analysis software. The research has examined 10 studies in this field in Iran. The result of the meta-analysis of factors affecting the development of entrepreneurs showed that: training with an effect size of 0.67, Infrastructure with the size of effect of 0.623 and the relationship with industry and university with the effect size of 0.563 have had the most effect on entrepreneurship development in universities.
Entrepreneurship education is one of the issues that has been paid more attention in recent years at different universities, and educators and planners have always been in the process of discovering and selecting more appropriate approaches in this field to develop entrepreneurial culture. They work through higher education. Entrepreneurship is important from this point of view, which can be effective in terms of society's progress and economic growth, and its expansion will result in increased production and consequently higher levels of per capita income in the community. The present study aimed at combining quantitative results of researches carried out in the field of entrepreneurship development with the use of meta-analysis and comprehensive CAM2 meta-analysis software. The research has examined 10 studies in this field in Iran. The result of the meta-analysis of factors affecting the development of entrepreneurs showed that: training with an effect size of 0.67, Infrastructure with the size of effect of 0.623 and the relationship with industry and university with the effect size of 0.563 have had the most effect on entrepreneurship development in universities.
Entrepreneurship education is one of the issues that has been paid more attention in recent years at different universities, and educators and planners have always been in the process of discovering and selecting more appropriate approaches in this field to develop entrepreneurial culture. They work through higher education. Entrepreneurship is important from this point of view, which can be effective in terms of society's progress and economic growth, and its expansion will result in increased production and consequently higher levels of per capita income in the community. The present study aimed at combining quantitative results of researches carried out in the field of entrepreneurship development with the use of meta-analysis and comprehensive CAM2 meta-analysis software. The research has examined 10 studies in this field in Iran. The result of the meta-analysis of factors affecting the development of entrepreneurs showed that: training with an effect size of 0.67, Infrastructure with the size of effect of 0.623 and the relationship with industry and university with the effect size of 0.563 have had the most effect on entrepreneurship development in universities.
Entrepreneurship education is one of the issues that has been paid more attention in recent years at different universities, and educators and planners have always been in the process of discovering and selecting more appropriate approaches in this field to develop entrepreneurial culture. They work through higher education. Entrepreneurship is important from this point of view, which can be effective in terms of society's progress and economic growth, and its expansion will result in increased production and consequently higher levels of per capita income in the community. The present study aimed at combining quantitative results of researches carried out in the field of entrepreneurship development with the use of meta-analysis and comprehensive CAM2 meta-analysis software. The research has examined 10 studies in this field in Iran. The result of the meta-analysis of factors affecting the development of entrepreneurs showed that: training with an effect size of 0.67, Infrastructure with the size of effect of 0.623 and the relationship with industry and university with the effect size of 0.563 have had the most effect on entrepreneurship development in universities.
Entrepreneurship education is one of the issues that has been paid more attention in recent years at different universities, and educators and planners have always been in the process of discovering and selecting more appropriate approaches in this field to develop entrepreneurial culture. They work through higher education. Entrepreneurship is important from this point of view, which can be effective in terms of society's progress and economic growth, and its expansion will result in increased production and consequently higher levels of per capita income in the community. The present study aimed at combining quantitative results of researches carried out in the field of entrepreneurship development with the use of meta-analysis and comprehensive CAM2 meta-analysis software. The research has examined 10 studies in this field in Iran. The result of the meta-analysis of factors affecting the development of entrepreneurs showed that: training with an effect size of 0.67, Infrastructure with the size of effect of 0.623 and the relationship with industry and university with the effect size of 0.563 have had the most effect on entrepreneurship development in universities.
Entrepreneurship education is one of the issues that has been paid more attention in recent years at different universities, and educators and planners have always been in the process of discovering and selecting more appropriate approaches in this field to develop entrepreneurial culture. They work through higher education. Entrepreneurship is important from this point of view, which can be effective in terms of society's progress and economic growth, and its expansion will result in increased production and consequently higher levels of per capita income in the community. The present study aimed at combining quantitative results of researches carried out in the field of entrepreneurship development with the use of meta-analysis and comprehensive CAM2 meta-analysis software. The research has examined 10 studies in this field in Iran. The result of the meta-analysis of factors affecting the development of entrepreneurs showed that: training with an effect size of 0.67, Infrastructure with the size of effect of 0.623 and the relationship with industry and university with the effect size of 0.563 have had the most effect on entrepreneurship development in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • nurturing entrepreneurs
  • universities
  • Meta-Analysis