نویسنده = حبیب اله ابراهیمی بخت
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 233-249

10.34785/J012.2019.330

یحیی یاراحمدی؛ ناهید نادری؛ مریم اکبری؛ ابوالقاسم یعقوبی


اثربخشی برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 163-182

حبیب اله ابراهیمی بخت؛ یحیی یاراحمدی؛ حسن اسدزاده؛ حمزه احمدیان