نویسنده = رامین حبیبی کلیبر
طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزش خواندن در فضای مجازی مبتنی بر تعامل معلم-دانش‌آموز و والد-کودک برای دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 32-1

ناهید سلیمانی شبیلو؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر


الگوی علی جهت گیری های هدف تحصیلی دانش آموزان درخوش بینی تحصیلی ؛ نقش واسطه ای خودتنظیمی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 223-200

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ کیهان عبدی


مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 27-46

کویستان محمدیان شریف؛ حسن غریبی؛ رامین حبیبی کلیبر